Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samverkan och kunskapsutbyte med omvärlden är kvalitetsdrivande och särskilt prioriterat på Högskolan Väst. Högskolan blir en starkare aktör i samhället genom att ta till sig ny och avancerad kunskap från andra aktörer och bearbeta den inom ramen för akademiska teorier och metoder, för ett fortsatt värdeskapande kunskapsutbyte. AIL är högskolans förädlingsinstrument för att utveckla den kunskapsbas som verksamheten bygger på, och vår kvalitetsindikator för att markera den viktiga kraft högskolan är i samhällsutvecklingen.

Studenter på Högskolan Väst får genom AIL ett kvalitativt bättre stöd för att uppnå examensmålen. De blir särskilt väl förberedda för att långsiktigt och aktivt verka i ett flexibelt arbetsliv präglat av livslångt lärande, och som samhällsmedborgare.

Genom AIL tillämpas en mängd olika vägar för studenter att pröva sina kunskaper. Det kan ske genom perioder av verksamhetsförlagd utbildning, Co-operative Education, studentmedarbetarskap, projektarbeten, fältstudier, mentorskapsprojekt eller i annan form. AIL är ett sätt att överskrida idén om att den vetenskapliga teoretiska kunskapen hierarkiskt står över kunskaper och handlingar i arbetslivet. I många lärandesituationer som vi möter i vardagen är ett mer gränsöverskridande och integrerat arbetssätt det normala och det funktionella.

Studenten på Högskolan Väst utvecklar genom AIL särskilt väl sin förmåga att såväl röra sig mellan abstraktion och konkretion och tvärtom, att i planering och i handling göra väl avvägda, medvetna och reflekterade val. Detta kräver väl utvecklad självständighet, förmåga att överblicka möjliga utfall av olika handlingsval liksom förmåga att följa upp och värdera effekterna av handlingarna.

Genom AIL stärks med andra ord studenternas möjligheter att uppnå examensmålen. AIL ger studenterna rika erfarenheter av att integrera relevant kunskap med handlande och av att utvecklas som personer. Detta ger Högskolan Västs studenter särskilt god förberedelse för sustainable employment, rik personlig utveckling, liksom en god beredskap att vara aktiva, demokratiska och mogna samhällsmedborgare, i enlighet med de gemensamma europeiska målen för högre utbildning.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen