Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Heltidsstudier

VFU är heltidsstudier. Studenten följer i möjligaste mån handledares arbetstider. I de fall handledaren inte arbetar heltid samråder studenten med arbetslaget eller rektor hur resterande VFU ska genomföras.

Lektionsplaneringen är en viktig del av VFU och studenten kan använda samma planeringstid som sin handledare för att organisera den egna undervisningen. VFU-handledarens planering av undervisningen är dock ett viktigt lärandetillfälle och därmed ett kompetensområde som studenten ska vara med och studera. Student och handledare kommer tillsammans överens om lämplig tid för att skriva ner reflektioner och observationer.

Vikariat

En lärarstudent kan inte vara både student i utbildning och samtidigt arbeta som vikarie under sin VFU. VFU är studier och det arbete som görs under denna tid avlönas inte. När studenten är i utbildning är det någon annan som har det yttersta ansvaret för det arbete som genomförs i förskola/fritidshem/skola medan en vikarie har det fulla ansvaret för vad som händer. Om studenten vikarierar under VFU-perioden räknas inte dessa dagar som VFU-dagar.

Former för bedömning

Närvaro för att kunna nå målen
Högskolan Väst tillsammans med VFU-skolorna erbjuder studenten möjligheten att genom heltidsarbete på sin VFU-plats kunna nå lärandemålen i aktuell VFU-kurs.

Fullgjord VFU är en av de examinationsformer som används i Högskolan Västs VFU-kurser. Detta innebär att studenten behöver vara på sin VFU-plats för att examinator med hjälp av handledaren ska kunna göra en bedömning av studentens sammantagna prestationer under en VFU-kurs. I VFU innefattas alla delar som hör till lärarvardagen såsom genomförande av lektioner, planering och uppföljning, arbetslagsmöten, elevvårdskonferenser med mera.

Sjukdom 
Om studenten blir sjuk kan enstaka dag tas igen genom att studenten kommer in motsvarande dag/-ar veckan efter ordinarie VFU-period. Hur detta lämpligen görs kommer handledare och studenten överens om. Vid längre frånvaro behöver en handlingsplan för studentens fortsatta studier upprättas i samråd med programansvarig och/eller kursansvarig. Vid tveksamheter angående frågor om frånvaro, kontakta kursansvarig. 

VFU-besök och bedömingsbesök
Under utbildningens gång genomförs minst två VFU-besök där lärare från Högskolan Väst besöker studenten på VFU-placeringen. Hur dessa besök genomförs finns det information om i kurs-PM där det också ges information om de kriterier som studenten bedöms utifrån ubder bedömningsbesöket. Bedömningsbesöket är en av de examinationsformer som används för bedömningen av studentens prestationer och består av en skriftligt planerad, genomförd och i samtal utvärderad undervisningssekvens.

Syftet med bedömningsbesöket är att göra en bedömning av studentens utveckling mot kursens mål och utbildningens examensmål. Besökande lärare från högskolan är samtalsledare för det samtal som avslutar besöket. Högskolan ansvarar för bedömningen av studentens insatser men VFU-handledarens observationer utgör en del av bedömningsunderlaget.

Handledarens bedömningsunderlag
Bedömning av studentens färdigheter och förmågor i VFU noterar handledaren i ett bedömningsunderlag. Underlaget används som stöd för betygssättning av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I bedömningsunderlaget beskrivs studentens färdigheter och förmågor i relation till lärandemålen i aktuell VFU-kurs.

Handledarens bedömningsunderlag är rådgivande för examinators betygsättning av student i samtliga VFU-kurser på Högskolan Väst. Bedömningsunderlaget fokuserar på studentens professionsutveckling i relation till VFU-progressionsplanens tre områden:

  • Reflektions- och analysförmåga
  • Didaktisk kompetens
  • Kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap

Ytterligare former för bedömning finns att läsa i respektive kursplan.

Underkänd VFU

Det är examinatorn för kursen som har examinationsansvar för studentens VFU. Bedömningsunderlaget kan bestå av olika delar såsom handledarens bedömningsunderlag och den besökande lärarens bedömning, om det ingått VFU-besök i kursen.

Studenten underkänns på sin VFU om kursplanens lärandemål inte uppnås. Lärandemålen för aktuell kurs hittas i kursplanen och kriterierna för respektive lärandemål finns att läsa i kurs-PM. Studenten har endast möjlighet att göra om sin VFU en (1) gång per kurs. Hur, var och när denna om-VFU ska genomföras diskuteras på ett möte mellan student, programansvarig och eventuellt andra berörda personer. Studenten har rätt att be någon från Studentcentrum/Studentkåren vara med på mötet. Detta möte dokumenteras skriftligt.

Vid underkänd VFU - coachande besök

Vid underkänd VFU erbjuds studenten ett coachande besök ute i verksamheten. Besöket görs av lärosätesrepresentant och planeras in tillsammans med studenten. Besöket innefattar ett formativt samtal som utgår från de delar av kursens lärandemål som studenten blivit underkänd på och är icke bedömningsgrundande. Samtalet genomförs ute i verksamhet och utgår från observationer av student i undervisning/verksamhet.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen