Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Webbanmälan
För att du ska kunna placeras under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) måste du anmäla dig till VFU som ingår i de olika kurserna. Anmälan görs på en webblankett - se information under frågan "Hur gör jag webbanmälan till VFU?". Om du glömmer att anmäla dig placeras du efter de studenter som har anmält sig i tid. Du blir aldrig utan en VFU-plats även om du inte anmält dig i tid, men du placeras på de platser som finns kvar. Inga VFU-platser är sämre än andra.

Hur vet jag att det är dags att anmäla mig?
Du kommer att få både muntlig och skriftlig information om webbanmälan av samordnaren för VFU under ett informationstillfälle som är schemalagt i din kurs. Kan du inte närvara vid informationstillfället ber du någon kurskamrat att ta information åt dig.

Vill du ansöka om särskilda skäl gör du detta på webblanketten. Lämna in de intyg som behövs för en så rättvis bedömning som möjligt. Institutionen för hälsovetenskap bedömer ansökningarna i en studiesocial kommitté som beslutar om särskilda skäl ska beviljas eller avslås.

Vill du göra ett studieuppehåll under din utbildning anmäler du detta på en särskild blankett som du hittar på webben. Blanketten lämnas till registrator på Högskolan Väst. Biträdande prefekt på institutionen beslutar om platsgaranti.

Hur gör man webbanmälan till VFU?
Du går in på www.hv.se och klickar på Student. När du kommit in där klickar du på studier , där klickar du på mitt program. Leta upp sjuksköterskepro­grammet bland de utbildningsprogram som kommer upp, klicka. Där hittar du de aktuella webbanmälningarna för sjuksköterskeprogrammet. Leta upp den/de kurser som du ska anmäla dig till och fyll i blanketten. När du sedan är klar och har klickat på Skicka får du upp Tack för din anmälan, detta är en bekräftelse på din anmälan på skärmen. Observera att du måste invänta ”Tack för din anmälan” annars är din anmälan inte registrerad och du måste fylla i blanketten igen. Du får även ett mejl skickat till din studentmailadress om du har angivit den korrekt som följer förnamn.efternamn@student.hv.se Om du inte anmäler dig eller din anmälan inte har blivit registrerad behandlas du som sent anmäld till VFU och placeras efter det att de som har anmält sig blivit placerade. Alla får en VFU-plats.

Vad menas med särskilda skäl?
Med särskilda skäl menas en förändrad livssituation på grund av medicinska och/eller sociala skäl och som uppkommit efter antagningstillfället till utbildningen. Det är den egna eller den egna nära familjens (partner eller egna barn) livssituation som ska ha förändrats. Ansökan om särskilda skäl görs vid varje webbanmälan till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du har själv ansvar för att försöka hitta alternativa lösningar till den uppkomna situationen innan ansökan med hänvisning till särskilda skäl lämnas. Vid Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för sjuksköterskeprogrammet, finns en studiesocial kommitté. Kommittén bedömer ansökningarna om särskilda skäl. I kommittén sitter: Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet, studievägledare, samordnare för verksamhetsförlagd utbildning vid avdelningen samt en studentrepresentant.

Vid vilka situationer kan man ansöka om särskilda skäl?
Om du har drabbats av en sjukdom som påverkar dina möjligheter att resa till din VFU-plats i lärosätets närområde, eller någon av dina barn eller partner i den nära familjen har drabbats av sådan sjukdom så att du behöver finnas i närheten av hemmet kan du ansöka om särskilda skäl. Det kan också vara en social situation som har uppkommit under din studietid exempelvis en skilsmässa som innebär att du plötsligt har blivit ensamstående förälder med små barn inom förskoleverksamhet eller barn upp till 12 års ålder. Har du fått barn under studietiden och har haft ett studieuppehåll är det också ett särskilt skäl när du återupptar dina studier.

Garanteras jag alltid en VFU-plats i närheten av hemorten om jag får särskilda skäl beviljat?

Nej tyvärr. Det är så att det är vårdverksamheten som avgör i slutändan om plats kan ordnas i närheten av din hemort. Det beror på tillgång och efterfrågan på VFU-platser från samtliga lärosäten i Västra Götalandsregionen. Högskolan Väst gör det den kan för att plats ska kunna ordnas.

VFU-platser
Lärosätena i Västra Götaland har tillsammans med olika vårdverksamheter slutit ett avtal om hur VFU inom en rad olika utbildningar ska organiseras för att samarbetet mellan vårdverksamhet och lärosäte ska fungera på bästa tänkbara sätt. Avtalet reglerar bland annat var platserna för VFU finns tillgängliga för studenter på respektive lärosäte enligt närhetsprincipen. Detta innebär att för studenter på Högskolan Väst är VFU-platserna företrädesvis fördelade inom området Fyrbodal vilket innebär de fyra stadskommunerna Lysekil, Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan samt Norra Bohuslän, Dalsland och Götaälvdalen. Dessutom finns ett fåtal utbildningsplatser på Kungälvs sjukhus samt kommunerna Kungälv, Ale, Stenungssund, Tjörn och Orust.

Då länssjukvården, primärvården samt kommunal hälso- och sjukvård inte kan uppfylla lärosätets behov av VFU-platser kommer beställningen att skickas vidare av vårdverksamheten till andra områden inom Västra Götaland.

Kan jag själv ordna en plats för verksamhetsförlagd utbildning?
Nej, det kan du tyvärr inte göra. I Västra Götalandsregionen har samtliga fyra lärosäten avtal med vårdverksamheten. Detta avtal reglerar tillgång och efterfrågan på VFU-platser. Arbetsplatsen själv avgör hur många studenter man kan ta emot. Enskilda arbetsplatser har inte den helhetsbild som krävs för att använda utbildningsplatserna mest effektivt. All beställning av VFU ska ske mellan lärosätet och de personer i vården som är särskilt utsedda att ha ett samordningsansvar.

Jag har blivit erbjuden arbete på ett ställe, kan jag göra min VFU där och så att säga introduceras snabbare?
Nej, det kan du tyvärr inte. Anledningen är att du utsätter din handledare för pressen att godkänna dig även om du inte riktigt har uppnått kursens lärandemål. Det får inte finnas den minsta tvekan om att du har blivit godkänd på egna meriter och att du till fullo har uppnått lärandemålen. En annan anledning är att du ska vara student genom hela din utbildning. Risken finns att du blir introducerad som ny arbetskraft och inte får vara student.

Kan jag göra min VFU på samma ställe som jag har arbetat på?
Nej, inte om du har en tjänst som du är tjänstledig ifrån. Detta på grund av att du då kommer att bli bedömd av dina gamla arbetskamrater vilket kan leda till ett godkännande som inte enbart grundar sig på uppfyllda lärandemål.

Kan jag göra min VFU på ett ställe där jag har någon närstående som arbetar?
Nej, det kan du tyvärr inte på grund av att du då kommer att bli bedömd av din närstående vilket kan leda till ett godkännande som inte enbart grundar sig på uppfyllda lärandemål.

VFU-plats långt från bostaden
Fördelningen av VFU-platser sker efter principen att alla studenter får resa mer eller mindre långt. De studenter som kommer ifrån Göteborgsområdet får räkna med att resa upp till Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och i förekommande fall ännu längre upp i vårt område. Placeringen på VFU-platser beror på var studenterna i den specifika klassen bor. Detta innebär att de som bor i uppräknade kommunerna ovan (se frågan om VFU-platser), får resa uppåt i Högskolans område. De studenter som bor på orter som ligger i utkanterna av vårt geografiska område kan få en kortare resa till sina VFU-platser. De studenter som har särskilda skäl placeras alltid först.

Ordnar Högskolan Väst övernattningsmöjligheter under VFU: n?
Nej, tyvärr har inte Högskolan några sådana möjligheter. Du som student måste själv ordna detta. Ta kontakt med huvudhandledare på din VFU-plats om du behöver hjälp med tips om vilka övernattningsmöjligheter som finns.

Vilka arbetstider gäller under VFU: n?
Räkna med obekväm arbetstid det vill säga från ca 6.45- 16.00 dagstur, ca 13.00- 22.00 kvällstur samt natt vid några tillfällen och helgtjänstgöring. Som student ska du följa din handledares arbetsschema.

Hur många timmar ska jag arbeta under min VFU?
I snitt gör du 35 timmar per vecka under dina VFU-perioder. Du får göra max 10 timmar per arbetspass. Antalet arbetsdagar i sträck får inte överstiga 5 dagar.

Vad händer om jag blir sjuk under min VFU?
Då diskuterar du med din lärare från Högskolan och din handledare om det är möjligt att arbeta in tiden du varit frånvarande under återstoden av din VFU-period. Skulle så inte vara fallet måste du göra om hela din VFU. Du ställs på kölista för att så snart plats finns erbjudas möjlighet att slutföra din VFU. Vid sjukskrivning med läkarintyg under din VFU får du platsgaranti för att återuppta studierna när du blivit frisk och plats finns. Ta kontakt med studievägledaren för att planera dina fortsatta studier.

Vad händer om jag reser bort under min VFU-period?
Då riskerar du att inte kunna bli bedömd av din handledare för att den har sett för lite av din kunskap och kompetens under för kort tid. Du måste då göra om din VFU vid ett annat kurstillfälle när plats finns. Det kan innebära att du måste göra ett studieuppehåll.

Vad händer om jag avbryter min VFU?                                                                               Om du i förtid avbryter din VFU oavsett orsak (undantaget sjukskrivning med läkarintyg) och när i perioden du avbryter räknas det tillfället som ett förbrukat tillfälle. Då återstår endast ett tillfälle (omtentamenstillfället). Hela VFU-perioden ska då göras om när plats finns.

 Vad händer om jag inte blir godkänd på min VFU?
Då får du göra om hela din VFU så snart plats finns på kursen. Du ställs på kö, tiden i kön avgör när du erbjuds plats. VFU genomförs enbart under de planerade VFU-veckorna under respektive termin och kurs. Det kan innebära att du måste göra ett studieuppehåll.

Hur många gånger får jag göra om min VFU?
Du har möjlighet till totalt två tillfällen, ett ordinarie och ett omtentamenstillfälle. Därefter måste du söka utbildningen på nytt.

Ska jag själv ordna arbetskläder?
Det beror på var du gör din VFU. Inom Länssjukvård och Primärvård  behöver du inte göra det. Din VFU-plats ser till att beställa arbetskläder så att det räcker till samtliga studenter. Inom kommunal hälso- och sjukvård inträffar det att man går i privata kläder och använder skyddskläder vid orent arbete. Tänk på basala hygienrutiner! Ta med inneskor!

Måste jag använda namnskylt?
Ja, du måste gå att identifiera med för- och efternamn och att du är student, vilken utbildning du går samt vid vilken Högskola. I kommunal hälso-och sjukvård måste du dessutom kunna identifiera dig med fotolegitimation/körkort.

Är jag försäkrad under VFU?

Ja du är försäkrad i Kammarkollegiet till och från samt under din VFU. Om något skulle hända kan du ansöka om ersättning på särskild blankett som finns på Canvas, Verksamhetsförlagd utbildning, info om VFU.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen