Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskning om AIL som begrepp och praktik

AIL är ett område i sig för såväl forskning som forskarutbildning. Inom forskningen undersöks bland annat begreppsbildningen runt AIL, yrkens förändring över tid och nya former för IT-baserat arbetsintegrerat lärande i högre utbildning. Forskarna arbetar tillsammans med verksamhetsföreträdare med att utveckla metoder för organisering av arbete som underlättar lärande. Denna forskning bedrivs främst inom ramen för den vitala forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet.

AIL-organiserad forskning

Arbetsintegrerat lärande präglar så gott som samtliga högskolans forskningsområden, med AIL som det gemensamma angreppssättet. I linje med högskolans profil utvecklar forskarna, tillsammans med personal hos samverkansparterna, arbetsformer som bygger på ömsesidighet och gemensamma intressen, såväl i forskningens frågeställningar som i arbetet med att utveckla nya kunskaper. Kvalitetskriteriet här är framför allt erkännandet av den andres del i kunskapsutvecklingen – "vi gör kunskap tillsammans". Detta kräver medvetenhet av båda parter om AIL-dimensionen som i sin tur utvecklar arbetsformerna och förbättrar forskningsmetoderna.

Inom den vitala forskningsmiljön PTV, Produktionsteknik Väst, kan båda de ovan beskrivna angreppssätten mötas i den processorienterade forskning som sker inom området "Flexibel industriell automation".

Forskningen vid högskolan vinner genom AIL i kvalitet och samhällsnytta. När forskare samverkar med externa parter runt gemensamma problem och alla erkänner varandras del i kunskapsutvecklingen bidrar AIL-dimensionen till att förbättra kvaliteten i problemlösningen, oavsett problemets ämnes- och forskningsmässiga inriktning.

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer