Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande

Doktorander i arbetsintegrerat lärande blir medlemmar av forskargruppen LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet. Doktoranderna är antagna till en forskarutbildning i informatik med inriktning mot AIL eller pedagogik med inriktning mot AIL.

Informatik med inriktning mot AIL

Ämnet informatik är i sig ett exempel på en utveckling av ett nytt kunskapsområde som har uppstått till följd av en ökad digital teknologisering i samhället. I takt med att informationssystem blivit en allt mer betydande del av arbetslivet har utrymmet för samhälls- och beteendevetenskapliga frågor ökat inom informatiken. Således har också användningen av informationssystem blivit ett centralt tema, och informatikforskningen är idag inriktad mot såväl analys som design av informationssystem och digitala verktyg och produkter. Internets påverkan på samtiden har ytterligare bidragit till att vidga informatikämnet till att omfatta även frågor kopplade till hur IT påverkar människor utanför arbetslivet. Vardagslivet, fritiden, skolan och även ålderdomen har med tiden inkluderats som teman för informatikforskningen.

Även om informatikämnet har genomgått en kraftig tillväxt och förändring de senaste decennierna, så har frågor kring kunskap, lärande och kommunikation varit centrala sedan lång tid tillbaka. Kunskapsfokus för informatik med inriktning mot AIL ligger dels på hur IT kan designas och användas som verktyg för ett arbetsintegrerat lärande, dels på de kunskapskrav och lärprocesser som är kopplade till införande av ny IT i en arbetspraktik.

Det arbetsintegrerade lärandet kan ses som situationellt såväl som kontextuellt. Ur ett informatikperspektiv blir det då intressant att problematisera hur informationsteknologi och informationssystem påverkar och påverkas av de relationer som uppstår mellan människor, mellan praxisgemenskaper och mellan olika situationer i det arbetsintegrerade lärandet.

Mer om forskarutbildningen Informatik med inritkning mot AIL

Pedagogik med inriktning mot AIL

En central utgångspunkt för pedagogikforskningen är lärandets villkor och processer. Över tid har perspektiven på lärande vidgats från ett individcentrerat intressefokus, till att allt mer omfatta också de sociala och kulturella sammanhang där lärandet sker. Då lärandets sociala kontexter fokuseras ökar möjligheterna att särskilt studera arbete, arbetets organisering och vuxnas lärande. Lärande kan här förstås som en interaktionsprocess snarare än som enbart informationsöverföring. Här har pedagogiken bidragit till förståelse av hur tidigare kunskaper och erfarenheter utgör väsentliga resurser i lärandesammanhang.

Ämnet har tydlig arbetslivskoppling, men förutom att studera socialisation och lärprocesser i arbete, innefattar det också motsvarande processer i den utbildning som har anknytning till arbetslivet. Det sista inkluderar inte minst ett särskilt intresse för den högre utbildningens professions- och yrkesutbildningar samt de högskoleutbildningar som är inriktade mot arbete i avgränsade verksamhetsfält.

Forskningen kan också syfta till att utveckla undervisning och påverka arbetets och arbetsorganisationers förändring så att lärande underlättas. Det kan gälla studier av förändrade kvalifikationskrav eller kompetensutveckling, arbetslivsförberedande lärande i ungdomsskolan och i den högre utbildningen samt olika former av vuxenutbildning, eller studier av och arbete för utveckling av lärande i arbetsorganisationer. Forskningen inom ämnet är såväl problemavtäckande som problemlösande och utvecklingsbaserad.

Mer om forskarutbildningen Pedagogik med inritkning mot AIL 

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Erkmar