Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Generativ AI och examination

Generativ AI:s (GenAI) stora styrka ligger i att hitta mönster och skapa ny text, bild, programkod etc utifrån givna ramar och mönster, t ex sammanfatta, analysera, eller jämföra texter av olika slag. Verktyget kan också producera material som vid en första anblick kan uppfattas som både övertygande och korrekt, men som vid en djupare granskning visar sig innehålla både rena faktafel och allt för generaliserande antaganden. Samtidigt är GenAI en fantastisk resurs när det kommer till att hjälpa en textförfattare att både komma i gång med sin textproduktion och stödja den språkliga kvalitén, inte minst för de som är tvåspråkiga och inte har den examinerande textens språk som sitt modersmål.
 
Rätt använt kan med andra ord verktyget stödja och hjälpa våra studenter i deras arbete men också skapa utmaningar när det gäller att urskilja den enskilda studentens kunskap vid examination. Det blir därför helt nödvändigt att skriva fram vad som är tillåtet och på vilket sätt GenAI får användas inom kursen och dess examinerande moment, vilket ligger helt i linje med FUN:s uppdaterade riktlinjer för kurs-PM och examination som gäller från och med höstterminen 2024 (2024-07-01).
 
När du skall skriva fram vad som gäller för just din kurs och dess examinationer finns det tre olika utgångspunkter kring dess användande.

Kravställ användande

Om du vill ställa krav, eller ha som utgångspunkt att GenAI kommer att användas av studenterna är det viktigt att du säkrar en likvärdig tillgång för studenterna och att det inte är förenat med kostnader som inte varit kända innan kursstart eller att studenter tvingas använda tjänster som kan äventyra deras integritet. I skrivande stund (mars 2024) har alla studenter tillgång till Copilot från Microsoft via sitt studentkonto vilket kan vara en bra utgångspunkt i val av verktyg om du avser ställa krav på användandet. 
 
Att ställa krav på användandet kan vara ett tänkbart alternativ om du i din examination fokuserar på lärandemål som har fokus på att utvärdera, teoretisera, förutsäga och reflektera.
 
Fördelen med att kravsställa användandet är att du kan mäta studentens ämnesmässiga kunskap i relation till användandet av GenAI. Nackdelen är att du måste se till att skapa en rättssäker examination, dvs att alla studenter har likvärdiga förutsättningar att genomföra examinationen i fråga. En ytterligare utmaning är att den här sortens verktyg har olika kapacitet beroende på om man betalar för dem eller använder sig av gratisversioner. Till sist kommer du troligtvis behöva skriva om dina kursmål för att det här skall bli möjligt.

Tillåt användande

Om du har som mål att mäta kunskap i form av att studenten skall analysera, förklara och jämföra information av olika slag i sin examination kan det vara klokt att tillåta användandet. Går du den här vägen är det viktigt att du också förklarar hur verktyget kan användas och hur dina studenter skall tolka och hantera resultatet.
 
Den stora fördelen med att tillåta användningen är att du uppmuntrar studenter att undersöka och dra nytta av kraften i GenAI kopplat till ämnesområdet. Utmaningen för dig som lärare är, förutom likvärdighetsaspekten, att du behöver omformulera dina kursmål så att det du avser mäta stämmer överens med vad som nu blir möjligt att göra. Glöm inte heller att du nogsamt behöver beskriva hur studenter skall redovisa sin användning och därmed bibehålla en akademisk ärlighet.

Några tips om hur du kan hantera hemtentamen i ljuset av GenAI kan du läsa mer om på sidan om GenAI och hemtentamen.

Förbjud användandet

Ett tredje förhållningssätt är att helt förbjuda användningen. För att det skall vara möjligt behöver examinationen göras med begränsningar och någon form av övervakning, t ex i form av salstentamen eller muntlig redovisning på plats. Det här kan vara en användbar strategi om du i första hand avser att studenten skall påvisa kunskap i form av att kunna återge, identifiera, beskriva och definiera.
 
Att förbjuda användandet kan vara en väg att gå om du i första hand fokuserar på faktakunskap och att det som redovisas kommer från studentens eget minne. Nackdelen är att examinationen behöver ske under begränsad tid då dess genomförande sker övervakat och att du inte får möjlighet att mäta kunskap i en mer realistisk situation där tillgång till GenAI är en naturlig del.

Arbeta med GenAI vid examination i praktiken

Som hjälp i ditt arbete med att utforma regelverk som passar just din kurs och ämne i förhållande till GenAI har vi tagit fram en matris som kan vara en bra utgångspunkt för att formulera krav kopplat till kurs PM och examination. Matrisen är en omarbetad version av den som ursprungligen presenteras i artikeln The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment av Perkins et al. (2024).

Nedladdning av bild i 1920x1080px 

Matrisen ovan arbetar med samma sorts indelning som återfinns i den inledande texten men hjälper dig som lärare att precisera dina krav, speciellt om du vill ange grad av tillåten använding av GenAI i examinerande uppgifter. Vill du läsa mer och få konkreta tips på nivåerna kopplat till olika ämnesområden, alltifrån historia till datavetenskap och konstnärliga ämnens kan du med fördel ta del av tilläggsmaterialet till ovanstående artikel. 

Förslag på formuleringar om examinationer

Jönköping University har sammanställt formuleringar för att tillåta eller begränsa AI-användning för två typer av examinationer:

Formuleringar för "open book"-tentor - EDUCATE - Jönköping University (ju.se)

Formuleringar för uppsatser och examensarbeten - EDUCATE - Jönköping University (ju.se)

Referenser

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & Macvaugh, J. (2023). Navigating the Generative AI era:
Introducing the AI assessment scale for ethical GenAI assessment (Supplementary Material). arXiv preprint. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24745749.v1

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. Journal of University Teaching and Learning Practice, 21(6). https://doi.org/10.53761/q3azde36

Senast uppdaterad