Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Kristina Lindh, universitetslektor

Vice ordförande

Nataliya Galan, universitetslektor

Övriga ledamöter

Petter Ahlström, universitetslektor
Lisa Bomble, universitetslektor
Hakan Inal, universitetslektor
Eva Johansson, universitetslektor
Eddy Nehls, universitetslektor 
Madeléne Polfors, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Emelie Schagerholm, handläggare, ledningsstöd

Utskottet för god forskningssed och etik

Ordförande

Maivor Olsson-Tall, universitetslektor

Mer information om utskottet för god forskningssed och etik.  

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-mail senast 10 dagar innan mötet.

För att främja dialog kring frågor relaterade till kvalitetsarbete inom utbildning och forskning på Intuitionen för Ekonomi och IT, rekommenderas det att kontakta Institutionsnämndens ordförande och vice ordförande om dessa frågor inte är avsedda att tas upp formellt under nämndens möten.

Kontakt


Nataliya Galan

Nataliya Galan Universitetslektor PhD, Associate Professor/Docent in Business Administration
nataliya.galan@hv.se

Kristina Lindh

Kristina Lindh Universitetslektor Doktor i företagsekonomi
kristina.lindh@hv.se

Emelie Schagerholm

Emelie Schagerholm Handläggare Ledningsstöd, Lärarassistent
emelie.schagerholm@hv.se
Senast uppdaterad