Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ANSVARSOMRÅDEN

Forskningsetiska utskottets huvuduppgift är att bevaka och bereda de forskningsetiska frågorna för FUN samt genom proaktivt arbete stödja en stark forskningsetisk kultur och arbetssätt bland högskolans forskare, lärare och studenter. I det ingår att:

  • Bevaka de forskningsetiska frågorna, vad gäller regler, lagstiftning och andra högskolors hantering av dem.
  • Bereda ärenden för FUN kring forskningsetiska frågor (exempelvis ta fram riktlinjer och vägledande dokument, svara på remisser, göra kvalitetsuppföljning av forskningsetiska aspekter).
  • Stödja högskolans forskare, lärare och studenter i forskningsetiska frågor, genom information på högskolans hemsida samt vid behov genom anordnande av seminarier/workshops, med särskilt fokus på oredlighet, god forskningssed och etikprövning.
  • Ta emot anmälningar om misstänkt avvikelse från god forskningssed för vidarebefordran till rektor och Kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssed.
  • Inom sig utse två representanter till Kommittén för utredning av avvikelser från god forskningssed, för den tidsperiod utskottet själv bestämmer.
  • Representera högskolan i forskningsetiska frågor gentemot externa intressenter, till exempel andra högskolor, myndigheter och forskningsfinansiärer.
  • På annat sätt främja en stark forskningsetisk kultur och god forskningssed.

Ledamöter

Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Vice ordförande

Margareta Karsslon, universitetslektor i vårdvetenskap

Övriga ledamöter

Nina Tryggvason, universitetslektor i socialt arbete
Isabelle Choquet, universitetslektor i produktionsteknik

Studentrepresentant

Christoffer Andersson

Dokument


På gång


Senast uppdaterad av Magdalena Zawada