Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst genomför årligen tre enkätundersökningar kring studenternas upplevelse av högskolan och dess utbildningar: nybörjarenkät, studentbarometer och programenkät. Resultaten från undersökningarna är ett av underlagen i den årliga uppföljningen av utbildningarna och högskolans studiemiljö, som ingår i kvalitetssystemet för utbildning.

Nybörjarenkät

Varje år i september genomförs en nybörjarenkät till samtliga nya programstudenter. Enkäten innehåller frågor om varför man valde sin utbildning och upplevelsen av sin första tid som student vid Högskolan Väst. Även frågor om transporter och boende ställs. Syftet med enkäten är att öka högskolans kunskap om mottagandet och ge underlag för framtida planering.

Nybörjarenkät ht 2018.pdf Nybörjarenkät 2019.pdf Nybörjarenkät 2020.pdf

Studentbarometern

Studentbarometern genomförs en gång om året bland samtliga programstudenter på Högskolan Väst och innehåller frågor om studenternas upplevelse av studiemiljön, stöd och service. Resultaten analyseras av arbetsenheterna och ligger till grund för utveckling av bland annat högskolans lokaler, studiestöd samt arbetet med lika villkor. 

Några saker som framkom i Studentbarometern 2020:

Resultat från studentbarometern 2020

En summering:
Enkäten genomfördes i ett distansläge på grund av Corona-pandemin, och många av de svarade har i princip inte varit på campus i Trollhättan, utan följt undervisningen på distans. Flera av frågorna gällde hur studenterna har upplevt sin studiesituation mot bakgrund av distansläget.

Den övervägande majoriteten bland de svarande är nöjda med både fysisk och social studiemiljö. De allra flesta anser att de har bra uppkoppling hemma, har inte upplevt tekniska problem och är nöjda med teknisk support. Många svarande uppger att de har svårt att koncentrera sig vid hemstudier och saknar det sociala sammanhanget på högskolan.

En nästan lika stor andel, strax under hälften av de svarande, tycker att distansläget har mest fördelar. De uppskattar att kunna lägga upp sina studier i tid och rum som det passar dem och att slippa restid. Den här studentgruppen önskar att högskolan ska fortsätta med flexibel undervisning som går att följa på distans.

De svarande är mycket nöjda med biblioteket, Canvas och Zoom. En del tycker att Canvas är rörig, och att det är svårt att hitta information. Samma sak gäller studentsidorna på hv.se. Många svarande anger att de inte känner till att Studenthälsan finns, och de vet heller inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för trakasserier eller kränkande särbehandling.  Upplevelsen av delaktighet och inflytande varierar. Fritextkommentarer tar upp sämre möjlighet för distansstudenter, och att det är svårt att få veta vad som avhandlas i programråden.

Här hittar du resultatet från Studentbarometern 2020 i sin helhet:

Studentbarometern 2020.pdf


Tidigare studentbarometrar:

Studentbarometern 2019.pdf

Programenkät

Undersökningen genomförs varje vår och höst bland programstudenter som läser sin    sista termin och syftar till att ge en bild av studenternas upplevelse av sin utbildning. Enkäten innehåller bland annat frågor kring undervisningens utformning, organisering och examination samt övergripande nöjdhet med utbildningsprogrammet. Resultaten analyseras av programråden och utgör ett av underlagen till den årliga programrapport som analyserar styrkor och utvecklingsområden i programmen.

Resultat programenkät vt2019.pdf Resultat programenkät 2019 och 2020.pdf

doktorandbarometer

Doktorandbarometern 2020.pdf Doctoral Barometer 2020.pdf

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen