Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Som utbildningsanordnare ska högskolan vidta aktiva åtgärder inom antagning och rekrytering, examinationer och bedömningar, studiemiljö, studier och föräldraskap samt undervisningsformer och organisering. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens sida.

Som arbetsgivare ska högskolan vidta aktiva åtgärder inom arbetsförhållanden, föräldraskap och arbete löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran samt utbildning och kompetensutveckling. Läs mer på  Diskrimineringsombudsmannens sida.

Utifrån Högskolans Västs riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling (se länk nedan) arbetar varje arbetsenhet med aktiva åtgärder, vilket inkluderar att årligen kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Arbetet dokumenteras och rapporteras i samband med årsredovisningen. 

Rektor ansvarar övergripande för högskolans arbetsmiljöarbete där lika villkor ingår. Varje arbetsenhets- och avdelningschef har delegerat arbetsmiljöansvar inom sin verksamhet. Där ingår förebyggande arbete samt skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Alla anställda och studenter har ansvar för bemöta varandra med respekt och verka för en miljö fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. I detta ansvar ingår att påtala eventuella missförhållanden som kommer till vars och ens kännedom.

Riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling vid Högskolan Väst.pdf

 

 

 

 

Senast uppdaterad