Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utifrån den högskoleövergripande planen skall respektive arbetsenhet (det vill säga respektive  institution, förvaltning och bibliotek) ta fram lokala åtgärdsplaner, enligt modellen för aktiva åtgärder. Utifrån att ha undersökt och analyserat tillståndet i sin verksamhet skall respektive arbetsenhet och arbetsenhetschef årligen upprätta en handlingsplan för lika villkor med tidsbestämda insatser och åtgärder som sedan skall genomföras. Respektive arbetsenhetschef ansvarar också för att vid årets slut, i samband med övrig årsredovisning, följa upp och utvärdera arbetet med lika villkor samt rapportera det till Samordningsgruppen för lika villkor.

Läs mer i riktlinjen för hur högskolan arbetar för förebygga och åtgärda diskriminering samt kränkande särbehandling.

Högskolans ansvar i rollen som arbetsgivare och utbildningsanordnare (chefers ansvar)

Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans arbetsmiljöarbete där lika villkor och arbetet med att motverka och hantera diskriminering ingår. Prefekter, högskoledirektör, bibliotekschef samt avdelningschefer för arbetsenheter och avdelningar har det direkta arbetsmiljöansvaret inom sina respektive institutioner/avdelningar (delegerat från rektor) för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling. Ansvariga chefer har vidare en skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid misstanke om sexuella trakasserier och trakasserier.

Medarbetares och studenters ansvar

Varje medarbetare och student vid Högskolan Väst har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor, studenter, studentkollegor och anställda vid högskolan förebygga att diskriminering och kränkande särbehandling uppstår. Detta genom att respektfullt bemöta varandra och verka för en miljö fri från diskriminering. Genom att påtala eventuella missförhållanden som kommer till din kännedom tar du ansvar för detta.

Samordningsgruppen för lika villkor

På rektors uppdrag planeras och samordnas lika villkor genom HR-specialist/samordnare för lika villkor och Samordningsgruppen för lika villkor. Samordnare/HR-specialist initierar och bereder det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samarbete med studentombudsman/jurist, samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, Mångfaldscentrum, HR samt Studentkåren. I Samordningsgruppen för lika villkor processas förslag, underlag, upplägg och genomförandet av arbetet med lika villkor. Gruppen diskuterar, föreslår och formulerar mål och åtgärder i arbetet för lika villkor samt tar upp aktuella händelser och frågor inom området samt stödjer arbetsenheterna i deras lokala arbete.

Ordförande i Samordningsgruppen för lika villkor är Prorektor. Samordningsgruppen består också av ledningsrepresentanter från arbetsenheterna (som tillsammans med arbetsenhetschefer har i uppdrag att bevaka, driva och samordna arbetet med lika villkor på arbetsenhetsnivå), sakkunniga medarbetare på området samt representanter från arbetstagarna och studenterna.

Beatrice Löfström, HR-specialist och samordnare för lika villkor (sammankallande).
Jan Theliander, Prorektor och ordförande i samordningsgruppen för lika villkor  
Elisabeth Jansson, ledningsrepresentant Institutionen för individ och samhälle
Britt Hedman Ahlström, ledningsrepresentant Institutionen för Hälsovetenskap
Åsa Axgärde, ledningsrepresentant Institutionen för ingenjörsvetenskap
Hanna Gadd, ledningsrepresentant Biblioteket
Maria Erlander, Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Maria Derner, ledningsrepresentant Förvaltningen
Lars Johansson, ledningsrepresentant Institutionen för ekonomi och IT  
Carina Kullgren, Universitetslektor
Fredrik Sunnemark, Universitetslektor och Centrumledare Mångfaldscentrum
Julia Junedahl, Studentrepresentant
Sandra Öhrström, Arbetstagarrepresentant/facklig representant
Susanne Rath, Arbetstagarrepresentant/facklig representant

Högskolan Väst plan för lika villkor - 2018-551 A 21.pdf

 

Senast uppdaterad av Anna-Karin Häggström