Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla studenter och medarbetare oavsett bakgrund och förutsättningar ska erbjudas likvärdig tillgänglighet, stöd och service. 

ARBETSOMRÅDEN

  • Skapa förutsättningar för alla studenters framgångsrika studier under hela utbildningsresan genom att fokuserar på studiefrämjande aktiviteter och stöd till programansvariga och lärare.
  • Utveckling och synliggörande av de stödjande aktiviteter som studenterna är i behov av för att nå ett breddat deltagande.
  • Samla in, utvärdera och ta tillvara kunskaper om våra studenter med hjälp av olika enkäter och undersökningar som exempelvis studentbarometern
  • Skapa ”årshjul” för att möta studenternas behov och för att skapa en väl genomtänkt progression under utbildningsresan.
  • Arbeta systematiskt med utvärdering och uppföljning.

UPPDRAG

Syftet med arbetsgruppen för framgångsrika studier är att säkerställa studiefrämjande insatser med fokus på breddat deltagande och breddad genomströmning. Arbetsgruppens uppdrag är att identifiera, synliggöra och utveckla arbetsinsatserna som bidrar till framgångsrika studier för studenter inom studentkategorierna nationell, internationell, forskarstudent och flexibel student. I uppdraget ingår att säkerställa de studiefrämjande insatser som kan ske direkt innan terminsstart men framförallt från det att studenterna är på plats på utbildningen till dess de avslutar sina studier och ska ha sitt fokus på långvariga insatser under studietiden.

Arbetsgruppens uppdrag har dessutom kontinuerlig karaktär, vilket betyder att alla aktiviteter utvärderas för att sedan bilda underlag för det fortsatta arbetet. 

Arbete som sker 2020

Gruppen arbetar vidare 2020 med Lära av student och Smygstart (som fick genomföras digitalt ht.2020) plus att vara en naturlig grupp för arbetet med utvärderingar. Under våren arbetade gruppen med att samla programansvariga och lärare som möter studenterna vid hösterminsstarten för att genom samtal ta reda på vad som kan tas fram för stöd för lärare och därmed studenter. Det resulterade i en lärarguide, med inspiration från Malmö universitet (länk till den på medarbetarportalen). Arbetet med resultatet från dessa möten kommer fortsätta under hösten.
Planerat var att delta i konferensen EFYE men det är uppskjutet till 2021.

Vad som gjordes 2019

Arbetsgruppen Framgångsrika studier startade sitt arbete 2019. Det första året arbetade gruppen med uppdragsbeskrivning och arbetssätt och en till stor del med materialet som kom från utvärderingar som Nybörjarenkäten och Studentbarometern.

Konkret resulterade arbetet i flera projekt, bland annat konceptet Smygstartsveckan 2019 (veckan innan höstterminsstart), något som TRACKIT-utvärderingen visade var efterfrågat. Smygstartsveckans aktiviteter och informationstillfällen genomfördes i samarbete med olika aktörer och handlade bl.a. om skillnaden mellan gymnasiestudier och högskolestudier, om studieteknik, vardagsekonomi och stöd för studenter med funktionsnedsättning. 

BAKGRUND 

Högskolan inledde under 2015 ett arbete med det s.k. TRACKIT-konceptet, som ett led i att utveckla högskolans fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande. Eftersom Högskolan Väst har en hög andel studenter från hem där föräldrarna saknar längre eftergymnasial utbildning, samt en relativt hög andel studenter med utländsk bakgrund, lades tonvikten i projektet på att bygga och kvalitetssäkra goda och heltäckande strukturer för studenternas framgång i studierna. Projektets syfte var att synliggöra hur Högskolan Väst följer och stödjer sina studenter och skulle bidra till att öka retentionen (kvarvaron) och genomströmningen.

Under vårterminen 2015 genomfördes kartläggning och analys av hur vi arbetar med att rekrytera, ta emot och bygga stödstrukturer för studenter under utbildningen. Analysen har sammanställts i en rapport. Under vårterminen 2017 genomfördes den uppföljning som utgör fas III i TRACKIT-projektet och en slutrapport presenterades, se nedan för rapporterna från projektet. 

Tydliga utvecklingsarbeten och förändringar som gjordes under TRACKIT-projektet är till exempel förändringar av introduktionsdagarna för nya programstudenter, det gemensamma Servicecenter, koncept för enkäter och påbörjan av arbetet med SI-PASS. 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen