Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamheten vid Högskolan Väst syftar till att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet. Arbetsintegrerat lärande (AIL) är högskolans profil och det är ett övergripande mål att vara nationellt ledande inom det området.

Samverkan – en central strategi

Högskolans kärnverksamhet är utbildning och forskning. Högskolans bärande idé och varumärkeslöfte, att skapa kunskap i samverkan, gör samverkan till en central strategi för att uppnå hög kvalitet i utbildning och forskning. Med samverkan avses en ömsesidig samverkan med partners i civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv.

Utöver en hög vetenskaplig expertis krävs ett ödmjukt förhållningssätt till andras kunskaper och perspektiv. Samverkan ska vara forskningsanknuten och utbildningsanknuten och detta sker främst inom ramen för Arbetsintegrerat lärande.

Att högskolans lärare och forskare nationellt, internationellt och över disciplingränserna, samarbetar med kollegor inom den akademiska världen är givet i ett globalt samhälle där komplexa problem kräver mångdisciplinära samarbeten.

Utbildning: forsknings- och samverkansanknuten

Högskolan Väst ska ha ett brett utbildningsutbud som genom utbildningsmodeller och former skapar möjlighet till livslångt lärande.

För att nå hög kvalitet och relevans i utbildningen på Högskolan Väst ska den nära kopplas till kommande yrkesliv och medborgarroll. Studenterna ska redan under studietiden komma i kontakt med arbetslivet på ett flertal olika sätt. Inom forskarutbildningen ska en hög andel doktorander ha direkt koppling till yrkeslivet. Undervisningen ska alltid vara forskningsanknuten. Det ska explicitgöras i undervisningen på vilket sätt och med vilken progression utbildningarna är forskningsanknutna och hur kunskap skapas i samverkan.

Studenternas lärande ska stå i centrum och studenterna ska bli förtrogna med vad akademiskt lärande innebär och hur akademisk kunskap tillämpas. Högskolans lärmiljö ska kännetecknas av mångfald. Här möts studenter och lärare med olika bakgrunder och nationaliteter för att gemensamt bidra till och ta ansvar för sitt och andras lärande och delta i akademiskt kunskapsbyggande.

Profilen Arbetsintegrerat lärande innebär också att högskolan ska vara en drivkraft och en mötesplats för livslångt lärande.

Forskning: samverkans- och utbildningsanknuten

Forskningen vid Högskolan Väst ska bedrivas i nationellt och internationellt samarbete med andra lärosäten samt i samverkan med partners i civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. Forskningen ska i hög utsträckning vara tillämpningsbar och ha hög samhällsrelevans.

Forskningsresultat ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter av hög rang men också spridas på ett populärvetenskapligt sätt. Den aktuella forskningen ska i så hög grad som möjligt prägla högskolans alla utbildningar.

Två tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

Högskolan Väst har valt att ansöka om och erhållit två forskarutbildningstillstånd: i Produktionsteknik och i Arbetsintegrerat lärande (AIL). Till det senare är två ämnen kopplade, pedagogik med inriktning mot AIL och informatik med inriktning mot AIL. Möjligheten att fler ämnen kopplas till tillståndet inom AIL kan komma att övervägas.
Utifrån strategiska och ekonomiska bedömningar avses inte antalet tillstånd öka.

Tre vitala forskningsmiljöer och KK-miljön "Primus"

Högskolan Väst har valt att profilera forskningen till tre vitala forskningsmiljöer: Barn- och ungdomsvetenskap (BUV), Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) och Produktionsteknik Väst (PTV). I dessa forskningsmiljöer ska forskare från olika discipliner och institutioner samarbeta. För att utveckla högskolan utifrån dess styrkeområden har Högskolan Väst valt att ansöka om att bli KK-miljö och utsågs 2017 till detta.

KK-miljön "Primus" är en forskningssatsning som förenar Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande (AIL). KK-miljön Primus ska bidra till att förtäta de existerande miljöerna. Gemensamt för de tre vitala forskningsmiljöerna och för KK-miljön "Primus" är att de ska involvera flera vetenskapliga discipliner och att de ska studera människan i det digitaliserade samhället. Utifrån strategiska och ekonomiska bedömningar avses inte antalet forskningsmiljöer öka.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen