Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulla Andrén

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskar inom området samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik.


Forskningsområde/forskningsintresse

Utbildning av professionella har ofta handlat om vilka teorier och metoder som är viktiga i yrket och mera sällan om vilken betydelse den professionelle som person har för hur arbetet utförs. I min avhandling ställde jag frågor om betydelsen av självmedvetenhet och självkännedom i yrket och hur det i så fall kan utvecklas och beaktas i yrkesutbildningar. Genom att intervjua personer som genomgått en utbildning i personlig utveckling med psykosyntes som metod kunde jag dra slutsatsen att deltagarna lärde sig bli medvetna om sina personliga reaktioner i relationer samt om sina personliga utgångspunkter i yrket vilket skapade en större situationsmedvetenhet. De fick också redskap för att kommunicera, hantera konflikter och skapa nära relationer på arbetsplatsen. I ett senare forskningsprojekt har jag intresserat mig för yrkessocialisation, mer specifikt hur alumner utexaminerade från en ny yrkesutbildning i socialpsykiatrisk vård formar sin professionella identitet i möte med redan etablerade yrken på arbetsmarknaden.

Undervisning/handledning

Jag undervisar främst inom pedagogik och lärande för vuxna, vetenskaplig metod, gruppsykologi, kommunikation och samtalsmetodik. Detta är ämnen som förekommer både i program såsom personalvetare och hälsovetare och i fristående kurser. Tidigare har jag sysslat med ungas lärande och har undervisat på lärarprogrammet. Jag handleder studenter i deras uppsatsarbeten inom de olika undervisningsämnena.

Nyckelord

Utbildning, kunskap, lärande, arbetsintegrerat lärande(AIL), kvalitativ metod, livsvärldsfenomenologi, professionsutveckling, yrkessocialisation.

Publikationer


Utveckling av ett nytt yrke inom socialpsykiatrisk vård

Publicerat

Utveckling av ett nytt yrke inom socialpsykiatrisk vård

The program in Social Psychiatric Care is a three-year program at the university level leading to a vocational qualification in social psychiatric...

Student’s trajectory through the education into the labour market

Publicerat

Student’s trajectory through the education into the labour market

A range of programmes and new vocations emerge as an answer to societal changes that suggest new work functions as well as new sub-specializations ...