Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inför och under tentamensdagen

Anmälan till tentamen
Du måste anmäla dig till din tentamen.

Flera tentamen på samma dag?
Du kan skriva två tentamen på samma dag, en på fm och en på em. Du får inte skriva två tentamen på samma tid.

Legitimation
Giltig fotolegitimation ska ligga väl synlig under hela tentamen. Saknas legitimation får du inte skriva tentamen.

Hjälpmedel
Ansvarig lärare ska i förväg informera studenterna om vilka hjälpmedel som är tillåtna vid tentamenstillfället. Detta anges också på tentamensformulärets försättsblad. På skrivplatsen får endast de hjälpmedel som är tillåtna samt legitimation och eventuell förtäring finnas. Endast högskolans tentamensomslag och skrivpapper är tillåtna.

Tentamenslokal
Vilken sal som gäller för tentamenstillfället skyltas utanför högskolans Servicecenter. Din plats i salen meddelas vid respektive sal.

Tentamenstid
Du ska vara på plats 15 minuter före tentamenstillfällets start. Fem minuter före tentamen går tentamensvakten igenom information och regler. Insläpp till tentamen sker fram till 30 minuter efter tentamens start. Du som skriver en tentamen får inte lämna tentamenslokalen förrän tidigast efter 40 minuter.

Personliga tillhörigheter
Förvaras på anvisad plats. Personliga tillhörigheter kan till exempel vara jacka, väska och mobiltelefon. Du får på skrivplatsen inte heller ha föremål, exempelvis pennskrin eller glasögonfodral, där anteckningar eller liknande kan gömmas. 

Lugn och ro
Det ska vara tyst i skrivsalen. Tentamensvakt äger rätt att avvisa student som stör eller hindrar genomförandet av tentamen.

Anträffbar lärare
Ansvarig lärare ska finnas tillgänglig för eventuella frågor de två första timmarna under tentamenstiden. Detta kan ske antingen genom att läraren kommer till tentamenssalen eller är nåbar på telefon.

Raster och toalettbesök
Du får endast lämna tentamenssalen för toalettbesök. Detta noteras på en lista med namn och tidpunkt. Endast en student i taget får lämna salen för toalettbesök. Rast för rökning är ej tillåtet.

Brandlarm
Vid brandlarm ska allt material lämnas på skrivplatsen. Redan inlämnade skrivningar tas med av tentamensvakten. Samtliga studenter och vakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler. Tentamenstillfället förlängs med motsvarande tid som uppehållet pågått. Vid avbrott längre än 30 minuter ska examinator tillfrågas om tentamenstillfället ska förlängas eller om nytt tillfälle ska erbjudas. Total tystnad ska råda under avbrottet.

Efter tentamensdagen

Meddelande av resultat
Resultatet meddelas av examinator senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Avvikelser kan förekomma och framgår då på tentamensformuläret.
När din tentamen är rättad skannas den och du kan sedan se den under Mina tentor på My Page. Läs mer om skanning.

Omprövning av beslutat betyg
Du kan begära att examinatorn omprövar betygsbeslutet om du anser att examinator tagit ett felaktigt beslut. Invändning mot beslutet ska motiveras och lämnas in skriftligen till examinator som därefter gör en omprövning. Det är endast examinator som kan ändra betygsbeslutet, vilket innebär att betyg kan inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

 
Läs mer i Regler och riktlinjer för utbildning

Byte av examinator
Enligt högskoleförordningen, 6 kap. §22 har en student som blivit underkänd vid två examinationstillfällen, rätt att få en annan examinator utsedd (om inte särskilda skäl talar mot det). Begäran om byte av examinator görs med blanketten nedan.

Begäran byte av examinator.pdf

 

"Plussning"
Det är inte tillåtet att delta i tentamen för att höja sitt betyg, s.k. plussning.

Tentamen på annan ort än den ort där ordinarie tentamen ges:
Student som har särskilda skäl (avgörs av examinator) kan få möjlighet att tentera på annan ort/lärosäte. 

Tentamen måste genomföras vid samma tidpunkt som den genomförs vid Högskolan Väst. Det är ditt ansvar som student att i god tid undersöka om tentamenslokal, skrivvakt och plats finns på den ort/lärosäte där du önskar tentera. Tänk på att lokal och tentamensvakt måste godkännas av examinator.

Senast uppdaterad av Tentamen och betyg