Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 15 juli.

Innehåll på denna sida

Aktuellt - anpassad återgång till campus hösten 2021

Den successiva återgången sker under den första halvan av terminen, 30 augusti till 7 november (läsperiod 1), för att vi under andra halvan av terminen, 8 november till 16 januari (läsperiod 2) ska vara tillbaka i ett normalläge på campus. Undervisningen för våra distansutbildningar kommer fortsättningsvis bedrivas på distans.

Du hittar en sammanfattning av rektorsbeslutet och övrig övergripande information till alla våra målgrupper på vår huvudsida om corona, www.hv.se/corona.

Vad betyder detta för min utbildning?

Har du frågor kring undervisning och examination, vänd dig till kurs/programansvarig, och håll dig uppdaterad kring kursinformationen som finns på Canvas. Det är också kurs/programansvariga som ger dig besked om eventuella undantag ska göras, och hur det ska gå till.

Vi kommer att hålla dig löpande informerad om situationen och de eventuella förändringar som högskolan fattar beslut om. Håll dig uppdaterad via webbsidan här och genom nyhetsbrev som skickas ut till alla studenter.

Det här gäller kring examination

Examinationer kan nu genomföras på campus utan särskilt beslut från prefekt. 

I och med regeringens besked om att universitet och högskolor kan börja återgå till ordinarie verksamhet har rektors inriktningsbeslut inför hösten 2021 reviderats. Beslutet att samtliga examinationer ska ges på distans upphör från och med 1 augusti. Det innebär att examination från höstterminsstarten (inklusive omtentamensveckan i augusti) sker på det sätt som examinator anser är lämpligt. 

Tänk på att du måste anmäla dig till all salstentamen på Högskolan Väst. Anmälan öppnar 25 dagar före och är öppen till 8 dagar före tentamenstillfället. 
Information om hur du anmäler dig.

Om du av något skäl inte kan delta i moment som sker på campus är det viktigt att du pratar med ansvarig lärare för att ta reda på om det finns någon möjlighet att anpassa momentet. 
När examination sker på campus har vi vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Om VFU, praktik mm.

Du som ska genomföra externt förlagd undervisning och/eller examination så som examensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller liknande, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. I den mån riktlinjer eller rekommendationer skulle leda till att du som student inte kan genomföra planerade moment ska högskolan försöka lösa situationen i varje enskilt fall. Du måste då prata med din lärare. 

För dig som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gäller samma regler som för personal vid skolor och i hälso- och sjukvård. Så länge som skolor, förskolor och hälso- och sjukvårdens verksamhet pågår och har personal i tjänst, fortsätter även studenter att göra sin VFU. VFU är en del av utbildningen som inte kan ersättas av teoretiska moment.

Vanliga frågor och svar

Information fylls på efter hand.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen