Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 19 november 2020.

Innehåll på denna sida

Med anledning av de nya allmänna råden för Västra Götaland

På grund av den ökade smittspridningen skärpte Folkhälsomyndigheten den 29 oktober sina allmänna råd för bland annat Västra Götaland. Råden har nu förlängts och gäller till och med den 13 december. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Högskolan Väst har i nuläget inte beslutat om några förändringar vad gäller undervisning och examination, men bevakar noga läget och följer givetvis aktuella rekommendationer för verksamheter. Vi kommer att hålla dig löpande informerad om situationen och de eventuella förändringar som högskolan fattar beslut om. Håll dig uppdaterad via webbsidan här och nyhetsbrev som skickas ut till alla studenter.

Högskolans utgångspunkt vad gäller undervisning och examination: distans när det är möjligt och campus när det är nödvändigt.

 

Tenta på campus?

Vi förstår att den skärpta situationen skapar oro hos dig som student med frågor som rör bland annat examinationstillfällen som är campusförlagda av olika skäl. Om du är i riskgrupp, har medboende som är i riskgrupp, har förkylningssymtom eller känner stark oro för genomföra en campusförlagd examination ska vi göra allt vi kan för att erbjuda alternativ examination. För frågor om detta ska du i första hand vända dig till ansvarig lärare i så god tid som möjligt.

Det ligger ett stort individuellt ansvar hos oss alla att visa omtanke och medverka till minskad smittspridning. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Högskolan har ingen möjlighet att avvisa studenter som har symptom, men givetvis tar vi en dialog med dem och hoppas att de då förstår och väljer att gå hem igen.

Vi vill också att du ska veta att vi vidtar många åtgärder för att skapa en trygg tentamiljö i våra salar på campus: 

 • Salen är öppen tidigare för att undvika samling utanför.
 • Glesare (färre studenter) i salarna.  Vi har nästan halverat antalet skrivande i tentamenssalarna för att skapa avstånd. Det innebär att i en sal där man i vanliga fall kan sitta närmare 100 skrivande har vi nu ca 50 skrivande.
 • Studenterna lämnar in sin tenta vid dörren till salen. Där har vi plexiglas mellan värd och student när de lämnar in, visar leg och signerar.
 • Vi ser till att det inte blir kö vid inlämning.
 • Studenten använder sin egen penna för att signera.
 • Allt som lånas ut (pennor, linjaler, räknare, m.m.) spritas efteråt. 
 • Handsprit finns i alla tentamenssalar. Givetvis också skyltning och tydlig information.
 • Ett par dagar innan tentan lägger vi också ut ett meddelande på Canvas med uppmaning att stanna hemma vid minsta symtom.

allmänt vad som gäller kring examination

Examination ska enligt rektors inriktningsbeslut för hösten i huvudsak genomföras på distans. Prioriterat att vara på campus är de examinationer som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på distans. Det är viktigt att examinationer kan genomföras på ett rättssäkert sätt och vissa examinationer behöver genomföras på plats på campus. Detsamma gäller för vissa undervisningsmoment såsom laborationer eller praktiska moment på t ex sjuksköterske- och lärarutbildningen.

Beslut om vilka examinationer som ska genomföras på campus tas av prefekt på respektive institution. Beslut om hur examinationen ska genomföras ska finnas senast vid kursstart.

För dig som student kan detta innebära att du har vissa examinationer på distans och vissa på campus.

Om du är student i riskgrupp och ska examineras på campus ska du kontakta ansvarig lärare för kursen för att föra dialog om vilken möjlighet som finns att anpassa examinationen i de fall du inte har möjlighet att komma till campus. Kontakt ska tas snarast för kurser som redan startat och framåt senast i samband med kursstart. Ambitionen är att kunna hitta möjligheter men det kan finnas examinationer som inte är möjliga att anpassa. Om du är sjuk vid tillfället för examinationen hänvisas du till omexaminationstillfället.
Läs mer riskgrupp och anpassning av studiesituation längre ner på denna webbsida.

DU SKA KUNNA KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU ÄR PÅ CAMPUS

Vårt campus är öppet, men samtidigt är det viktigt att vi inte blir för många på en och samma gång. Det är en svår balansgång. Vi hoppas och tror att vi alla med gemensamma krafter kan skapa bra förutsättningar att både kunna studera hemifrån, och även komma till campus när det behövs. 

Det här gör vi för att skapa en trygg miljö

Vi jobbar nu intensivt med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. På campus kommer det att finnas skyltning och avgränsningar för att underlätta. Vi behöver göra vårt yttersta för att undvika för stora folksamlingar och det är därför viktigt att dessa uppmaningar respekteras.

Där det är möjligt glesas antalet platser ut och markeringar tydliggör som stöd för distansering. Våra föreläsningssalar kommer att vara olåsta, så att du kan gå direkt in för att undvika att samlas utanför.

Uppsatta klisterlappar om att hålla avstånd i föreläsningssal. Foto.

Under de första veckorna kommer det att finnas student- och lokalvärdar på plats på campus. De finns här för att hjälpa dig som student tillrätta, men också för att verka för att folksamlingar ska undvikas. 

När du är på campus, gäller generellt att du använder den entré som är närmast den lokal som du ska vara i. Om du sedan ska någon annanstans i huset kan du med fördel välja att gå ut och sedan in i den entré som är lämpligast. 

Karta över campus med markeringar av entréer. Illustration.Vi har tagit fram en karta med alla ingångar och utgångar. Utifrån kartan och ditt schema hjälper du till att skapa ett bra flöde genom campus. Här finns också riktad information till dig som är ny student vad som gäller de första dagarna och vilka entréer du ska välja.

Läs mer på Information kring entréer på campus.

Undvik att uppehålla dig på campus mer än nödvändigt. När du har paus, gå gärna ut från campusbyggnaden. Fundera över hur du tar dig till högskolan. Om möjligt, undvik kollektivtrafik under rusningstid. Kanske kan du cykla om avståndet inte är för långt. 

Klisterlapp om att hålla avstånd på golv i campus. Foto.

Handhygien och städning

Handsprit finns bland annat i entréerna. I alla pentryn/fikarum samt toaletter på campus finns tvål och pappershanddukar. Städrutinerna har förstärks, vilket innebär att städning av toaletter samt spritning av kontaktytor som bordsytor, kranar, handtag, ledstänger sker dagligen.

Alla har ett eget ansvar

Var och en har ett ansvar att bidra till minskad smittspridning. Vi vill uppmana var och en/dig att bidra till att följa de rekommendationer som vi har att förhålla oss till enligt folkhälsomyndigheten då det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamhet/undervisning på campus. 

 • Stanna hemma om du är sjuk, och även vid lindriga symptom
 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Undvik folksamlingar i möjligaste mån

Lapp uppsatt utan ett studierum. Information om att hålla avstånd. Foto.

Du som är student och tillhör en riskgrupp

Du som är student och tillhör en riskgrupp bör i enlighet med Folhälsomyndighetens råd rådgöra med läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i Covid-19.

Studenter som är i riskgrupp och läser en campusförlagd utbildning på högskolan väst, bör i samråd med lärare erbjudas möjlighet till anpassning av studiesituationen, där det är möjligt. Anpassning kan till exempel innebära möjlighet att följa aktiviteten i klassrummet via Zoom. Du ska dock inte räkna med att undervisningen spelas in och finns tillgänglig vid ett senare tillfälle. Tänk också på att möjligheten att interagera vid sådana här tillfällen kan vara begränsad. Läraren streamar endast om det fungerar med det pedagogiska upplägget.

Det är viktigt att du som är i riskgrupp så tidigt som möjligt tar kontakt med ansvarig lärare på kursen:

 • För att, där det är möjligt, ha rätt till anpassning av studiesituationen ska du som student höra av dig till ansvarig lärare senast vid kursstart.

 • Om du är sjuk har du inte samma rätt till anpassning av studiesituationen. Om du skulle bli långvarigt sjuk kan du ha en dialog med din lärare om möjlighet till anpassning.

Du som ska genomföra externt förlagd undervisning och/eller examination så som examensarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller liknande, ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen. I den mån riktlinjer eller rekommendationer skulle leda till att du som student inte kan genomföra planerade moment ska högskolan försöka lösa situationen i varje enskilt fall. 

Vanliga frågor och svar

Information fylls på efter hand.

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer