Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Man tittar ut över parkering med karta i hand. Foto

Om utbildningen

Högskolan Väst har utbildat lantmätare sedan mitten av 1990-talet. Utbildningen utvecklas löpande i samarbete med branschen för att möta framtidens behov av samhällsbyggare och samhällsplanerare.
Kunskap om fastigheter utgör grunden i utbildningen. Du får kunskap om hur marken indelas i fastigheter, hur markanvändning regleras och framställning av kartor. Du får kunskap om hela samhällsbyggnadsprocessen - från idé, planering till plangenomförande där tekniska, ekonomiska och juridiska delar ingår. Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv som präglas av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och hållbar markanvändning. Lantmätarprogrammet är tvärvetenskapligt och knyter ihop juridiska, tekniska och ekonomiska kunskaper inom samhällsbyggnad. Utbildningen kombinerar fastighetsekonomi, fastighetsrätt, geografisk informationsteknik och samhällsplanering.
Under utbildningen jobbar du med översiktsplaner och skapar detaljplaner.
Du fördjupar dig inom området fastighetsbildning som förbereder dig för arbete som förrättningslantmätare inom Lantmäteriet. Förhandling och avtalsskrivning är en del av utbildningen som du kommer att ha nytta av när detaljplaner ska genomföras. Med plangenomförande avses exempelvis köp och försäljning av mark, fastighetsbildning, utbyggnad av vägar, finansieringsfrågor, drift och underhåll av anläggningar samt tidplaner för olika åtgärder.
Ett viktigt verktyg för att lagra, bearbeta, analysera och visualisera data är Geografiska informationssystem (GIS). Vidare används teknikerna Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) för att visualisera planförslag.
Valbara kurser Utbildningen fokuserar på hela samhällsbyggnadsprocessen. Genom valbara kurser kan du på lantmätarprogrammet välja att specialisera dig ytterligare, antingen inom samhällsbyggnad eller inom samhällsplanering.

AIL

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden. Flera av lärarna har tidigare jobbat inom branschen. Gästlärare berikar utbildningen med expertkompetenser och erfarenheter. Verkligheten lyfts in i klassrummet genom att du till exempel hanterar material från verkliga fastighetsbildningsförrättningar. I utbildningen används samma programvaror som på samhällsbyggarens arbetsplats. Ett exempel är GIS-analys som görs på data från marknaden. I samverkan med Trollhättans stad upprättas förslag till detaljplan. Du spelar också förhandlingsspel och upprättar exploaterings- och genomförandeavtal utifrån riktiga detaljplaner. Under sista vårterminen genomför du tillsammans med dina studiekamrater en fallstudiekurs. Här tar ni tillsammans ett helhetsgrepp om samhällsbyggnadsprocessen där alla tidigare kunskaper ni förvärvat under programmet vävs ihop till en helhet. I samarbete med Trollhättans stad väljs ett område som exempelvis behöver förändras från ett industriområde till ett bostadsområde. Genom fallstudien får du som student möjlighet att fördjupa dig inom flera intresseområden. I fallstudien fördjupar du dig inom till exempel detaljplanering, marknadsanalyser, fastighetsvärdering, fastighetsutredningar, fastighetsbildningsförrättningar, markanvisningsavtal, exploateringsavtal, ekonomiska kalkyler, dagvattenutredningar, GIS, VR/AR och mycket mera.

Arbetsliv

Du som tar examen från lantmätarprogrammet hittar dina framtida arbetsgivare bland annat hos kommunernas lantmäteri- och planavdelningar eller på mark- och exploateringsavdelningar, hos statliga myndigheter såsom Trafikverket och Lantmäteriet eller hos privata konsultbolag eller privata fastighetsutvecklare. Det råder stor brist på personer med kunskap inom samhällsbyggnadsprocessen i hela landet. Bristen är genomgående i hela branschen, inom privat och inom offentlig sektor. Bristen är stor hos kommuner och statliga myndigheter men också inom konsultbranschen och privata fastighetsutvecklare. Arbetsmarknaden ser med andra ord mycket ljus ut!

Kurser i Lantmätarprogrammet -samhällsbyggnad och samhällsplanering

År 1
 • Introduktion till högre studier och lantmätarens roll i samhället
 • Civilrätt för lantmätare
 • Bygg- och anläggningsteknik i stadsmiljö för lantmätare
 • Fastighetsrätt
 • Geodetiska beräkningsmetoder
 • Ekonomisk grundkurs med inriktning för lantmätare
 • Hållbar utveckling för lantmätare
 • Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad
 • Grundläggande mätningsteknik
År 2
 • Geografiska informationssystem (GIS)
 • Kartografins digitalisering (valbar kurs)
 • Gestaltning och planering (valbar kurs)
 • Hållbar samhällsbyggnad, grundkurs
 • Fastighetsvärderingsteknik för lantmätare
 • Fastighetsutredning, digital grundkarta
 • Hållbar samhällsbyggnad, fortsättningskurs
 • GIS i den digitala samhällsbyggnadsprocessen
 • Grundläggande fastighetsbildningsteknik
 • Detaljplan och bygglov
År 3
 • Markåtkomst och ersättning
 • Fördjupad fastighetsbildningsteknik
 • Exploatering och plangenomförande
 • Vetenskaplig teori och metod
 • Fallstudiekurs inriktad mot hållbar samhällsbyggnad (valbar kurs)
 • Fallstudiekurs inriktad mot hållbar samhällsplanering (valbar kurs)
 • Examensarbete för lantmätarprogrammet, samhällsbyggnad och samhällsplanering

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3c, Matematik 3b.
eller
Matematik C.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet lantmäteriteknik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-92060

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Linn Gustavsson
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR