Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sjuksköterskestudenter tränar i sjukhusmiljö. Foto

Om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad med den enskilda människans hälsa och välbefinnande i fokus. Omvårdnad bygger på mänskliga relationer och präglas av en helhetssyn på människan och ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. Medicinsk vetenskap är ett stödämne till omvårdnad och relaterar till sjukdom och dess behandling. Under utbildningen utvecklar du din förmåga till en personcentrerad omvårdnad genom att i arbetsgrupper tillsammans med andra studenter, reflektera över samband mellan personers upplevelser av hälsa, omvårdnad och medicinsk behandling. Utbildningen sker i nära samarbete med olika vårdgivare inom regional och kommunal hälso- och sjukvård.

Normmedvetet vårdande

Högskolan Västs ambition är att alla sjuksköterskor som examineras härifrån går ut i arbetslivet med en unik kompetens som innebär att:
 • vara medveten om de normer som påverkar möten, relationer och kunskapsutveckling i hälso- och sjukvården,
 • utveckla en förmåga för att synliggöra och ifrågasätta normer som gör att patienter bemöts på ett fördomsfullt, kränkande eller felaktigt sätt
Detta lyfts fram och diskuteras under utbildningen genom normkritisk pedagogik – ett pedagogiskt förhållningssätt som problematiserar inställningar till olikhet och identitet. Läs mer om normmedvetet vårdande

Arbetsliv

Efter utbildningen har du kompetens att:
 • främja hälsa och förebygga ohälsa
 • ansvara för och samordna patientens omvårdnad
 • medverka vid undersökningar och behandlingar
 • leda och planera det patientnära omvårdnadsarbetet
 • delta i forskning samt identifiera behov av och genomföra förbättringsarbete

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande – AIL - ingår under hela utbildningen genom att teoretiska studier integreras med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under de tre första terminerna sker en del av den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentraler genom det så kallade primärvårdstemat. Du kommer då tidigt i kontakt med människors behov av vård och omvårdnad. I termin 2, 4 och 6 förläggs VFU till sjukhus och kommunal hälso- och sjukvård. Du handleds av en sjuksköterska enligt den handledarmodell som är antagen i Västra Götalandsregionen. VFU-platser finns exempelvis i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Lilla Edet, Ale och Kungälv. Detta kan innebära en resekostnad för dig som student.
Studenter förutsätts vara grundvaccinerade enligt svenska vaccinationsprogrammet för att kunna delta i patientnära arbete eller i utbildningsmoment i patientnära miljö. Samma regler för fullgott vaccinationsskydd gäller därför för studerande i verksamhetsförlagd utbildning som för medarbetare i vårdverksamheter.
Vissa verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten.

Portfolio – ett pedagogiskt verktyg

I sjuksköterskeprogrammet används portfoliometoden som en pedagogisk metod för arbetsintegrerat lärande.
Portfolions syfte är att:
 • genom reflektion tydligare integrera teori och praktik,
 • ge en ökad medvetenhet om den egna lärprocessen och kunskapsutvecklingen,
 • öka möjligheten till självkännedom,
 • skapa förståelse för vad och hur du lärt dig och vilken ytterligare kunskap som behövs i förhållande till lärandemålen,
 • utgöra stöd för utveckling av yrkesidentiteten. Läs om portfoliometoden

Internationalisering

Institutionen för Hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 16 / A14)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2021

VÅR 2021

HÖST 2021

HÖST 2021

VÅR 2022

VÅR 2022