Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns olika sätt att examinera moment i en utbildning, det vill säga olika sätt att bedöma studenters prestationer på.

Det kan vara såväl grupparbete, aktivt deltagande vid seminarium, muntlig presentation, salstentamen, olika typer av inlämningsuppgifter som t.ex PM eller hemtentamen, och/eller annan examinationsform.  Läs om salstentamen.

Hur examinationerna på din utbildning ser ut kan du läsa i de aktuella kursplanerna.

Under sista terminen ingår det vanligtvis att göra ett examensarbete. Det finns anvisningar och mallar för ditt skrivande. Alla examensarbeten skall publiceras i DIVA (e-publicering) efter godkännande av examinator.

Med examination menas alla tillfällen då din lärare bedömer dina insatser under en kurs i förhållande till de kursmål som finns beskrivna i kursplanen.

Betygssystem

Betygssystemet är målrelaterat. Vid Högskolan Väst förekommer fyra olika betygsskalor. Gällande betygsskala framgår av kursplanen för respektive kurs.

Salstentamen

Tentamensschemat presenteras vanligtvis i samband med kursstart och senast fem veckor före tentamenstillfället. Förekommande tentamenstillfällen visas i kursschemat. På webben finns även ett samlat tentamensschema för hela terminen. Tentamen kan förekomma dagtid och kvällstid måndag till lördag. För mer detaljerad information om hur tentamensperioderna är fördelade över året, se läsårsplaneringen. För att delta måste du kunna visa upp giltig legitimation.

Anmälan till salstentamen

Högskolan Väst tillämpar obligatorisk anmälan för salstentamen som skrivs på campus. Anmälan är öppen från 25 dagar före och till och med 8 dagar före tentamenstillfället. Efter denna tidpunkt tas inte några anmälningar emot.

Anmälan till tentamen görs via Ladok - Mina Studier

Anmälningslänk till tentamen hittar du antingen under rubriken AKTUELLA eller under rubriken OAVSLUTADE beroende på om kursens studieperiod är passerad eller inte. Klicka på länken, bocka i rutan för aktuell tentamen och klicka på knappen ”Anmäl”. Du får en bekräftelse när anmälan gjorts.

Anmälan till övrig examination

I vissa fall kan det vara obligatoriskt med anmälan till annan typ av examination, exempel på detta kan vara en hemtentamen. Det kan gälla både studenter som läser på campus och studenter som läser på distans, till exempel en nätbaserad kurs. I dessa fall informerar ansvarig lärare studentgruppen om hur anmälan går till.

Tentamen på lärcentrum

För dig som studerar på lärcentrum gäller andra rutiner. Dessa får du information om via det aktuella lärcentrat.

Meddelande av resultat

Efter rättning meddelar kursansvarig lärare resultatet. Resultatet ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället (vid stora grupper 20 arbetsdagar), dock minst två veckor före omexamination. Din skrivna, rättade tentamen skannas och du kan se/hämta den på MyPage/Mina tentor.

Läs mer om tentamen

Rapportering av studieresultat

Efter att du har examinerats på en kurs rapporteras resultatet in i studiedokumentationssystemet Ladok. Det är först efter att examinator har attesterat betyget i Ladok som du kan se ditt resultat på Ladok - Mina studier.

Om kursen är uppdelad på flera delkurser måste samtliga delkurser vara inrapporterade med godkänt resultat för att därefter betyg på hela kursen ska kunna rapporteras in.

Omprövning

Du kan begära att examinatorn omprövar betygsbeslutet om du anser att examinator tagit ett felaktigt beslut. Invändning mot beslutet ska motiveras och lämnas in skriftligen till examinator som därefter gör en omprövning. Det är endast examinator som kan ändra betygsbeslutet, vilket innebär att betyg kan inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Rätt till förnyad examination

Grundprincipen är att antalet examinationstillfällen är obegränsat så länge kursen ges vid Högskolan Väst. Du har rätt att examineras enligt den kursplan du antagits till, vid ett ordinarie examinationstillfälle samt ytterligare ett tillfälle i anslutning till kursen (omexamination) inom ramen för kurstillfället. Ytterligare tillfällen till omexamination ges i de fall kursen åter ges vid Högskolan Väst, men examinationen sker då i enlighet med den för kurstillfället aktuella kursplanen. Det åligger dig att informera dig om förändringar i kursen.
När kursen upphör ges ytterligare tre omexaminationstillfällen under en tid av minst ett år efter det sista examinationstillfället i anslutning till kursen.

Byte av examinator

Om du vid två tillfällen har blivit underkänd på en examination och dessa finns inrapporterade i Ladok, har du möjlighet att begära byte av examinator.

Begäran byte av examinator.pdf

Begränsning i antalet examinationstillfällen

För några kurser är antalet examinationstillfällen som en student får genomgå begränsat, dock kan detta antal inte vara mindre än fem. Om antalet tillfällen är begränsat ska detta framgå av kursplanen.

Begränsning i antalet tillfällen för praktik

För kurser som innehåller praktik/VFU eller motsvarande kan antalet tillfällen för praktik/motsvarande vara begränsat, dock ska detta antal vara minst två. Om antalet tillfällen är begränsat ska detta framgå av kursplanen.

Ytterligare information om examination kan du läsa i nedanstående dokument:

Vägledningen Rättssäker examination (fjärde upplagan) från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer i Regler och riktlinjer för utbildning

 

Senast uppdaterad av ServiceCenter