Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fusk är ett regelbrott som Högskolan Väst ser mycket allvarligt på. Varje år varnas eller avstängs studenter för att de försökt vilseleda sin examinator i samband med tentamina.

Fusk är en form av bedrägeri, där man i första hand lurar sig själv. Genom studier ska man utveckla den kompetens som krävs för att nå framgång i yrkeslivet. Den som fuskar sig till meriter, kan på sikt bli hårt drabbad.

Högskolan Väst är som statlig myndighet skyldig att säkerställa att de högskolepoäng som utfärdas verkligen speglar den individuella studentens kunskaper.

Vad menas med fusk?

Fusk är när man försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas. Exempel på fusk är att ta med fusklapp till skrivsalen, att samarbeta när en inlämningsuppgift ska utföras individuellt, att hämta information från nätet och inte tala om att man gjort det eller att ta med andra hjälpmedel än de som är angivna som tillåtna på tentamen.

Plagiat

Att använda andras arbeten, till exempel texter, diagram, tabeller eller datorprogram och försöka få dem att framstå som sina egna kallas för att plagiera. När du använder andras arbeten, under förutsättning att det är tillåtet i ett vetenskapligt arbete, ska alltid källan anges. Framför allt ska den som står för det ursprungliga arbetet få äran av det genom att citeras eller refereras. I värsta fall kan du tvingas betala ersättning till den som äger verket. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att köpa uppsatser av andra och sedan lämna in dem i eget namn.

Självplagiat

Man kan inte utan vidare återanvända sina egna texter. Om du vill återanvända delar av en text som du själv skrivit och publicerat eller lämnat in till högskolan (t.ex. hemskrivning, uppsats eller examensarbete) måste du tydligt ange att det är fråga om en återanvändning. Återanvänder du formuleringar citerar du faktiskt dig själv, och då ska du markera citatet med citattecken och hänvisning. Refererar du en text som du tidigare skrivit ska du markera det genom en hänvisning. En god tumregel är att hantera egna texter på samma sätt som andras.

Fusklapp och otillåtna hjälpmedel

Att använda otillåtna hjälpmedel, till exempel fusklapp, mobiltelefon, fickdator eller böcker kan betraktas som fusk. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid en tentamen. I sådana fall får du information om det i förväg och det står tydligt på tentamens information vad som gäller.

Otillåtet samarbete

En examination ska i princip vara individuell. Det är inte tillåtet att samtala med andra studenter under en examination. Det är inte heller tillåtet att samarbeta om svaren på frågor i en skriftlig inlämningsuppgift. Du får diskutera frågorna med dina studiekamrater men svaren ska besvaras individuellt, om det inte uttryckligen står att samarbete är tillåtet. Om du lämnar in en text som mer eller mindre är identisk med någon annans, så kan detta betraktas som fusk.

Om examinationen sker i form av regelrätt grupparbete är ni som arbetat tillsammans gemensamt ansvariga för inlämningsuppgiften eller examensarbetet. Du bör alltså vara uppmärksam på att också dina studiekamrater känner till vad som gäller.

Vad händer om du fuskar?

Om en lärare eller tentamensvakt misstänker att en student har försökt att fuska, ska en anmälan om detta lämnas till högskolans rektor för vidare utredning. Enligt högskoleförordningen får högskolan vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar. Anvisningar om hur anmälan ska göras finns att läsa på Disciplinnämndens webbsida.

Tentamen ska inte rättas innan högskolans disciplinnämnd fattat sitt beslut i ärendet.

Hur undviker du fusk?

Det viktigaste sättet att undvika fusk är att noggrant ta del av vilka regler som gäller vid olika sorters examinationer. Var inte rädd för att fråga din lärare. Regelverken kan variera mellan olika uppgifter och skilda ämnesområden. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller. 

Följ lärarens anvisningar

Var noga med att följa de anvisningar som läraren ger i samband med att du får din uppgift. Är du frånvarande vid tillfället då anvisningar ges eller om du känner dig osäker om hur uppgiften ska lösas, kontakta din lärare eller handledare.

Andras texter

Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras arbeten. Det måste vara tydligt vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från annat håll. Detta gäller material som du hämtar från såväl böcker som Internet mm.

När du citerar

  • Kopiera in texten exakt
  • Sätt texten inom citationstecken
  • Ange källan för citatet på det sätt som gäller för ditt ämne
  • Ange källan i litteraturförteckning respektive referenslista.

När du refererar

  • Omformulera texten till dina egna ord
  • Ange källan på det sätt som gäller för ditt ämne
  • Ange källan i referenslista på det sätt som gäller för ditt ämne

Ouriginal

Högskolan Väst arbetar målmedvetet för att stärka kvalitén på sina utbildningar. I detta arbete ingår att säkra studenternas upphovsrätt och motarbeta plagiat. Du som student ska känna dig säker på att få ta del av äran om någon citerar eller refererar till det som du har skrivit.

På samma sätt ska du citera och referera till de författare du använder i dina arbeten.

Högskolan Väst har tecknat avtal för plagieringskontroll av skriftliga inlämningsuppgifter, uppsatser och examensarbeten. Systemet som används heter Ouriginal och används av andra universitet. Detta innebär att plagiatkontrollen sker mot många källor.

Studenten skickar in sitt arbete via kursverktyget Canvas. Studentens arbete "körs" mot en databas med tidigare publicerade arbeten.

Läraren får ett protokoll från Ouriginal som visar vilka källor du använt och kan sedan avgöra om du hänvisat korrekt eller har försökt dölja vissa.

Disciplinnämnd

Högskolan Väst har i likhet med övriga högskolor en disciplinnämnd som avgör ärenden där student misstänks för att ha försökt vilseleda sin examinator på olika sätt. Nämnden består av representanter för lärare och studenter, av en lagfaren ledamot samt av rektor som också är dess ordförande.

Om Disciplinnämnden kommer fram till att det finns fog för misstanke om fusk, kan student varnas eller stängas av från studier ett antal veckor. Avstängning några veckor kan få stora konsekvenser för den enskilde studenten i form av försenade studier och indragna studielån.

Vill du veta mer?

Vill du veta om vad som gäller för att skriva på ett korrekt sätt i högskolesammanhang, ställer du frågor till din lärare eller handledare.

Mer information


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen