Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fusk är ett regelbrott som Högskolan Väst ser mycket allvarligt på, och varje år blir studenter varnade eller avstängda från sina studier för att de fuskat. Fusk regleras i högskoleförordningen (1993:100) kap. 10, och kallas där för "vilseledande vid examination". 

Fusk är en form av bedrägeri, där studenten i första hand lurar sig själv. Genom studier ska man utveckla den kompetens som krävs för att nå framgång i yrkeslivet. Den som fuskar sig till meriter kan på sikt bli hårt drabbad. Högskolan är skyldig att säkerställa att de högskolepoäng som utfärdas verkligen speglar den individuella studentens kunskaper.

Vad menas med fusk?

Fusk är när man försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Det handlar om att försöka få sitt tentasvar eller motsvarande att se bättre ut än vad det annars skulle ha gjort, till exempel genom att ta med fusklapp eller otillåtna hjälpmedel till skrivsalen, att samarbeta när en inlämningsuppgift ska utföras individuellt eller att hämta information från olika källor utan att ange referenser.

Plagiat

Plagiat är en form av vilseledande. Att i en examination återge vad någon annan har skrivit, till exempel i en tidigare tenta, bok, artikel eller på en internetsida, utan att ange källa, kan räknas som plagiat. Samma gäller även tabeller, diagram, koder m.m. som någon annan har gjort. Vid examinationen är det dina kunskaper, färdigheter och förmågor som ska bedömas, och det är ju inte möjligt om du plagierar någon annan.

När du återger vad någon annan har skrivit/gjort måste du tydligt ange källan. Om det är text med exakt samma ordalydelse som källan ska det markeras med citattecken. Det handlar också om att den som står för det ursprungliga arbetet ska få äran av det genom att citeras eller referereras. Observera att plagiat inte är detsamma som att helt kopiera en text eller ett textstycke. Även om du skriver om en text kan det vara plagiat, om du inte anger källan. Var därför mycket noga med att det du skriver eller återger verkligen är ditt. 

Självplagiat

Att i en examination återanvända text som du tidigare har blivit examinerad på är bara tillåtet om du tydligt markerar att det är en återanvändning. Du ska ange varifrån texten kommer, till exempel en tidigare uppsats eller ett examensarbete, och om det är exakt samma ordalydelse ska du markera det som ett citat, för du citerar ju dig själv. Refererar du en text som du tidigare skrivit ska du markera det genom en hänvisning. En god tumregel är att hantera egna texter på samma sätt som andras.

Fusklapp och otillåtna hjälpmedel

Användning av otillåtna hjälpmedel, till exempel fusklapp, mobiltelefon eller böcker är vilseledande. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid en tentamen. I sådana fall får du information om det i förväg och det står tydligt på din tentamen vad som gäller. 

Otillåtet samarbete

Som huvudregel är examinationer individuella. Det är inte tillåtet att samtala med andra studenter under en salstentamen. På samma sätt är de heller inte tillåtet att samarbeta om svaren på frågor i en individuell, skriftlig inlämningsuppgift. Du kan få diskutera frågorna med dina studiekamrater (ta noga reda på vad som gäller i just din kurs) men svaren ska alltid vara bara dina och får inte diskuteras med andra. Om du lämnar in en text som är mer eller mindre identisk med någon annans, så kan detta betraktas som vilseledande.

Vissa examinationer är gruppexaminationer. Där får du samarbeta med andra, men bara på det sätt som uttryckligen anges i instruktionerna till examinationen. Om examinationen sker i form av regelrätt grupparbete är ni gemensamt ansvariga för inlämningsuppgiften eller examensarbetet. Du bör alltså försäkra dig om att också dina studiekamrater känner till vad som gäller.

Vad händer om du fuskar?

Om en lärare eller tentamensvakt misstänker vilseledande lämnas anmälan till högskolans rektor. Omständigheterna utreds av en tjänsteman på högskolans förvaltning, som kontaktar dig för ett yttrande innan utredningen lämnas till rektor. Rektor kan lämna anmälan utan åtgärd, besluta om varning eller om att hänskjuta ärendet till högskolans disciplinnämnd. Om ärendet går till disciplinnämnden får du yttra dig innan nämnden tar beslut. Disciplinnämnden kan besluta att stänga av dig helt från studier under en bestämd tidsperiod.

Din lärare får inte bedöma den anmälda examinationen innan misstankarna har blivit utredda och rektor eller disciplinnämnden har tagit beslut.

Hur undviker du fusk?

Det viktigaste sättet att undvika vilseledande är att noggrant ta del av vilka regler som gäller vid olika sorters examinationer. Regelverken kan variera mellan olika uppgifter och skilda ämnesområden. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller. Var inte rädd för att fråga din lärare om du är osäker på något.

Följ lärarens anvisningar

Var noga med att följa de anvisningar som läraren ger i samband med att du får din uppgift. Är du frånvarande vid tillfället då anvisningar ges eller om du känner dig osäker om hur uppgiften ska lösas, kontakta din lärare.

Andras texter

Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras arbeten. Det måste vara tydligt vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från annat håll. Detta gäller material som du hämtar från såväl böcker som internet med mera. 

När du citerar

  • Kopiera in texten exakt
  • Sätt texten inom citationstecken
  • Ange källan för citatet på det sätt som gäller för ditt ämne
  • Ange källan i litteraturförteckning respektive referenslista

När du refererar

  • Omformulera texten till dina egna ord
  • Tydliggör gärna genom att använda formuleringar som "enligt författaren", "som författaren skriver" eller liknande
  • Ange källan på det sätt som gäller för ditt ämne
  • Ange källan i referenslista på det sätt som gäller för ditt ämne

Ouriginal plagiatkontroll

Högskolan Väst arbetar målmedvetet för att säkra studenternas upphovsrätt och motarbeta plagiat. Du som student ska känna dig säker på att få ta del av äran om någon citerar eller refererar till det som du har skrivit. På samma sätt ska du själv också citera och referera till källor du använder i dina arbeten.

Högskolan Väst använder systemet Ouriginal för att kontrollera plagiat i skriftliga inlämningsuppgifter, uppsatser och examensarbeten. Du lämnar in din uppgift via Canvas, och därefter "körs" den mot en databas. Systemet används även av andra lärosäten och skolor, och plagiatkontrollen sker mot alla arbeten som lämnats in oavsett var. Ouriginal upptäcker även plagiat av texter från internet, tidskrifter och andra källor.

Läraren får rapport från Ouriginal som visar om det finns likheter med andra texter, hur likheterna ser ut och hur omfattande de är. Rapporten redovisar också källor till likheterna. Om det ser ut som att du har använt andras arbeten utan att ha redogjort för det ska läraren anmäla försök till vilseledande vid examination, som utreds enligt ovan. 

Läs mer om Ouriginal och hur plagiatkontrollen fungerar.

Disciplinnämnd

Högskolan Väst har i likhet med övriga lärosäten en disciplinnämnd. Nämnden består av representanter för lärare och studenter, av en lagfaren ledamot samt av rektor som också är ordförande.

Om disciplinnämnden kommer fram till att en student har fuskat kan nämnden med stöd av högskoleförordningen (1993:100) besluta om varning eller avstängning från studier. Under en avstängning får studenten inte delta i någon undervisning eller examination eller utnyttja högskolans resurser. Det gäller då alla kurser, inte bara den man har fuskat på. En avstängning kan få stora konsekvenser för den enskilde studenten i form av försenade studier och indragna studiemedel.

Information om vad som händer vid avstängning

Mer information om disciplinnämnden hittar du i länken nederst på sidan.

Vill du veta mer?

Kontakta din lärare eller handledare om du vill veta mer om vad som gäller för att skriva på ett korrekt sätt i högskolesammanhang.

 

Kontakt


Anna-Maria Blomgren

Anna-Maria Blomgren Kvalificerad utredare Kvalificerad utredare
anna-maria.blomgren@hv.se

Ragnar Håkansson

Ragnar Håkansson Utredare
ragnar.hakansson@hv.se

Mats Schantz

Mats Schantz Jurist
mats.schantz@hv.se
Senast uppdaterad