Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En kvinna som sitter vid ett mikroskop

Forskningen vid Högskolan Väst har stor bredd men har arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Enligt oss har inte akademin ensamrätt på att skapa kunskap, utan avancerad kunskap skapas på flera håll i samhället. Denna syn innebär att vår forskning bedrivs tillsammans med aktörer utanför akademin i en anda av ömsesidighet och samproduktion. 

Fördelarna med AIL i forskning

Genom AIL så ökar både kvaliteten och samhällsnyttan i vår forskning. När forskare samverkar med externa parter runt gemensamma problem, och alla erkänner varandras del i kunskapsutvecklingen, förbättras kvaliteten i problemlösningen, oavsett problemets ämnes- och forskningsmässiga inriktning. 

Två dimensioner av AIL i forskningen 

AIL-forskningen vid Högskolan Väst bedrivs utifrån två olika synvinklar/dimensioner. AIL är dels ett eget forskningsämne med fokus på lärande och arbetslivets förändring, dels ett förhållningssätt bland våra forskare till hur ny kunskap skapas. Båda perspektiven är viktiga för oss. 

AIL som synsätt i forskningen 

Arbetsintegrerat lärande präglar så gott som samtliga högskolans forskningsområden, med AIL som det gemensamma angreppssättet. I linje med högskolans profil utvecklar forskarna, tillsammans med personal hos samverkansparterna, arbetsformer som bygger på ömsesidighet och gemensamma intressen, såväl i forskningens frågeställningar som i arbetet med att utveckla nya kunskaper. Kvalitetskriteriet här är framför allt erkännandet av den andres del i kunskapsutvecklingen – "vi gör kunskap tillsammans". Detta kräver medvetenhet av båda parter om AIL-dimensionen som i sin tur utvecklar arbetsformerna och förbättrar forskningsmetoderna.

Forskning om AIL som begrepp och praktik

AIL är ett område i sig för såväl forskning som forskarutbildning. Inom forskningen undersöks bland annat begreppsbildningen runt AIL, arbetslivets förändring över tid och nya former för IT-baserat arbetsintegrerat lärande i högre utbildning. Forskarna arbetar tillsammans med verksamhetsföreträdare med att utveckla metoder för organisering av arbete som underlättar lärande. Denna forskning bedrivs främst inom ramen för den vitala forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet.

Inom den vitala forskningsmiljön PTV, Produktionsteknik Väst, kan båda de ovan beskrivna angreppssätten mötas i den processorienterade forskning som sker inom området "Flexibel industriell automation".

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen