Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På den här sidan hittar du svar på frågor om: 

Kursutbud

Kan man välja vilka kurser som helst ur utbudet på er hemsida?

Inom högskolepedagogiken erbjuds två olika typer av kurser, dels Behörighetsgivande högskolepedagogik, dels Breddad lärarkompetens.

Behörighetsgivande högskolepedagogik avses den utbildning om minst 10 veckor (<15 hp) som all undervisande personal på svenska lärosäten ska ha för att arbeta i akademin som lärare. Utbildningen ska vara avslutad senast två år efter påbörjad tjänstgöring vid Högskolan Väst.

Breddad lärarkompetens, dvs. kurser utanför den Högskolepedagogiska utbildningen om minst 10 veckor (< 15 hp), vänder sig till lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom högskolepedagogik och utvecklas i sin roll som lärare.

Samtliga kurser i Högskolepedagogik sker på avancerad nivå, men med olika behörigheter. För att planera din behörighetsgivande Högskolepedagogiska utbildning om minst 10 veckor (<15 hp) och frågor om övriga kurser och aktiviteter, ta kontakt med högskolepedagogiken via funktionsadressen: akademus@hv.se.

Kan jag välja att läsa Högskolepedagogik på andra lärosäten?

Ja, du kan välja kurser från andra lärosäten, men att dessa måste vara klassade som Behörighetsgivande högskolepedagogik, om du avser att dessa ska ingå i din Högskolepedagogiska utbildning. Läser du kurser på Högskolan Väst möter du kollegor från olika institutioner som berikar ditt arbete på lärosätet.

Anmälan och förutsättningar

Förkunskapskravet för den Behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är examen från en högskoleutbildning (minst kandidatexamen), eftersom kurserna ges på avancerad nivå.

Du behöver varken ha läst pedagogik eller ha undervisat tidigare för att anmäla dig till kurserna. Det kan dock vara en fördel om du har påbörjat att undervisa eftersom kurserna tar utgångspunkten i vad du gör i din undervisning.

Hur anmäler jag mig till kurserna?

Anmälan görs via formulär på hemsidan och det framgår alltid vid respektive kurs hur du ska göra för att ansöka. Kursutbudet hittar du på https://www.hv.se/om-oss/akademus/hogskolepedagogik/.

En baskurs i Behörighetsgivande högskolepedagogik (PIL101) erbjuds i samverkan med PIL-enheten vid Göteborgs universitet har begränsat antal platser; 10 platser/termin. Högskolepedagogiken administrerar en intresselista i vilken du bereds plats i tur och ordning. Anmälan sker till via akademus@hv.se (april/oktober).

Det är däremot högst troligt att du ges plats på kurserna som erbjuds dig på Högskolan Väst. Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan har registrerats och om du har fått en plats eller inte.

Måste jag ha pratat med min chef innan jag går en kurs?

Ja, du ska ha förankrat ditt deltagande med din närmaste chef innan du anmäler dig till kurserna så att ni tillsammans kan planera in tiden som krävs för ditt deltagande. Kurserna går på kvartsfart, så du behöver planera och avsätta tid. Högskolepedagogisk utbildning och fördjupad lärarkompetens bör vara ett samtalsämne på ditt medarbetarsamtal, där du får möjligheten att diskutera hur du bäst kan avsluta din Behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning inom en rimlig period från det att du påbörjade din tjänst på Högskolan.

Kan jag gå kurserna på arbetstid?

Ja, i princip kan du göra det. Du har som lärare mellan 10-20% kompetensutvecklingstid av årsarbetstiden vid heltidsanställning beroende av tjänst. Prata med din avdelningschef om hur ni löser tidsaspekten inom ramen för din tjänst. Det är viktigt att dina arbetsvillkor möjliggör genomgång av Högskolepedagogik. Avdelningschefer kan ta del av samma information som du ges om Högskolepedagogik för att därefter hänvisas till Högskolepedagogiken med frågor.

Får doktorander gå Högskolepedagogisk utbildning?

Inom din forskarutbildning om AIL och Produktionsteknik på Högskolan Väst, så går du kursen “Teaching and Learning in Higher Education for third-cycle student” (HPFF010) om 2,5 hp. Den ger dig en grundläggande undervisningsskicklighet som sedan kan kompletteras med PIL101 som nämns ovan. Som doktorand bör du först sätta fokus på kurserna inom ramen för din forskarutbildning, för att därefter välja att avsluta din Högskolepedagogiska utbildning. Planera därför dina högskolepedagogiska kurser med dina handledare. Endast 5 hp i Högskolepedagogik kan inräknas i din forskarutbildning. 

Övergripande kursinformation

Kan jag läsa flera kurser samtidigt?

Högskolepedagogiken rekommenderar att du läser en kurs i taget för att undvika ohälsa i arbetet. Med en kurs i taget skapar du ett fokus i ditt arbete med att tillägna dig kursens innehåll och samtidigt delta i kursen som gynnar din pedagogiska utveckling som lärare.

Kurserna ges på kvartsfart, och sträcker sig ofta över en termin. En Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor tar därmed 1,5 år att avsluta. Är du lektor och planerar att ansöka om docentmeritering bör du vara medveten om denna tidsperiod och att avslutad behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning krävs för behörighet till forskarhandledningskursen.

Måste jag läsa kurserna i en viss ordning?

Nej. Dock är det önskvärt att du läser baskursen först om så är möjligt med tanke på väntelistan till PIL101 på GU. I väntan kan du starta med någon av de andra kurserna på HV.

Måste jag läsa Högskolepedagogik om jag har en lärarexamen?

Om du har en lärarexamen eller motsvarande kan du välja att läsa kursen Högskolepedagogisk skicklighet: kritisk värdering av eget yrkeskunnande som innebär att du gör kursuppgifter som sedan bedöms inom ramen för 5 hp. Du kan också välja att läsa enbart kurserna på HV om du anser att du inte är i behov av baskursen.

Du bör avsluta din Behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning innan du läser kurser inom Breddad lärarkompetens.

Ges kurserna på distans eller campus?

I varje kursbeskrivning står det angivet hur kursen är utformad och hur många lärarledda träffar kursen har, och om träffarna ges på campus, online eller i hybridform.

Är det obligatorisk närvaro?

Du bör prioritera ditt deltagande i kurserna och inte planera in undervisning eller andra aktiviteter på dessa tider. Preliminära schema finns att ta del av på kurshemsidan. Den stora behållningen i alla högskolepedagogiska kurser är mötet med andra kollegor och det erfarenhetsutbyte som uppstår.

Kursen PIL101 som ges på GU kräver dock fullständigt deltagande vid samtliga kurstillfällen. Om du inte kan delta ett specifikt datum, så deltar du i stället på den parallella kursomgången då det pågår flera omgångar om samma kurs samtidigt.

Kurserna på HV kräver ett aktivt deltagande för att vara meningsfulla men är upplagda så att den som inte har möjlighet att delta vid specifika tillfällen ändå har möjlighet att uppnå lärandemålen och därmed avsluta kursen. Om du inte har tid att delta och bidra till det kollegiala lärande i kursen bör du avstå, och istället genomföra kursen när du har tid.

Vilka verktyg används på kurserna?

Kurserna ges via lärplattformen Canvas. Som e-mötesverktyg används Zoom. Vid Zoom-möten behöver du ha ett fungerande headset och webbkamera. Övriga verktyg kan tillkomma i de olika kurserna, information ges senast vid kursstart. Inom Högskolepedagogik förväntas att du utveckla din digitala kompetens tillsammans med kursdeltagare och kursens lärare.

Varför måste jag läsa Högskolepedagogik?

Du ska läsa högskolepedagogik för att få behörighet att undervisa inom högre utbildning. Det finns en nationell samsyn via SUHF:s rekommendationer att den behörighetsgivande utbildningen omfattar minst 10 veckor (< 15 hp). Om du är intresserad av att utvecklas ytterligare och vill meritera dig pedagogiskt kan du läsa fler valbara fördjupningskurser i högskolepedagogik.

Det ligger en förväntan inom ramen för din kompetensutvecklingstid att du kontinuerligt utvecklar din lärarkompetens. En påvisad pedagogisk skicklighet är också viktig vid befordran och i lönesättning.

Jag har arbetat länge som universitetslärare, måste jag ändå läsa högskolepedagogik?

Ja, du behöver ha läst minst 10 veckor (<15 hp) i högskolepedagogik även om du har tidigare erfarenhet som universitetslärare. Som lärare bör du ha en kontinuerlig och aktuell Högskolepedagogik som tar utgångspunkten i ett livslångt lärande i linje med lärosätets profil om AIL.

Var kan jag hitta information om kursernas innehåll och lärandemål?

Kursbeskrivningar för våra nya kurser kommer inom kort publiceras på https://www.hv.se/om-oss/akademus/hogskolepedagogik/. Läs informationen om kurserna och återkom gärna med dina frågor.

Resultat och intyg

Ger kurserna högskolepoäng?

Vi har tidigare erbjudit kurser som gett högskolepoäng, men nu går vi över till endast intygsgivande kurser. 

Ett exempel på intygskurs som erbjuds lärare på Högskolan Väst är PIL101, i samarbete med PIL-enheten på GU. Baskursen kan du använda inom ramen för din Behörighetsgivande Högskolepedagogiska utbildning om minst 10 veckor (< 15 hp), det framgår att omfattningen av den kursen är 5 hp.

Enligt SUHF:s rekommendationer ska utbildningen ha en omfattning av minst tio veckor eller 15 hp, och du får alltså behörighet oavsett om kurserna ger högskolepoäng eller inte. Ta del av styrdokumentet 2016:1 "Rekommendationer om mål för
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande" på SUHF:s webbplats.

Vad krävs för att få intyg?

Du ska ha genomfört samtliga examinerande uppgifter inom respektive kurs för att få ett intyg. Intyget begär du från det lärosäte där kursen avslutats.

Du bör samla både aktuell kursplan och tillhörande intyg, alternativt utdrag från genomgångna kurser i Högskolepedagogik vid framtida befordran bland dina egna sparade dokument.

Tillgodoräknande av tidigare utbildningar

Jag har läst högskolepedagogiska kurser i ett annat land, kan jag få dessa tillgodoräknade?

Det beror på vilket innehåll och framskrivna lärandemål som fanns i de kurserna du vill åberopa. Detta måste bedömas mot de nationella målen för behörighetsgivande utbildning enligt SUHF:s rekommendationer. Du behöver skicka in intyg, kursplan samt beskrivning av kursinnehåll för att genomgå en valideringsprocess, samt en argumentation om vilka lärandemål du anser dig ha uppnått. I underlaget ska du därför göra ett förarbete genom att markera i kursplanerna för Högskolepedagogik på Högskolan Väst vad du anser dig redan kunna. På så vis är ditt underlag komplett. Rutiner för validering ska tas fram av högskolepedagogiken. Mejla akademus@hv.se för mer information. Samtidigt skiljer sig det svenska akademiska lärarskapet från andra länder, vilket kan innebära att du ändå väljer att gå kurserna på HV inom ramen för din breddade lärarkompetens.

Jag har läst 15 hp (minst 10 veckor) vid ett annat svenskt lärosäte, men ska börja arbeta på Högskolan Väst. Behöver jag läsa ytterligare någon kurs i högskolepedagogik?

Enligt SUHF:s rekommendationer (Rek 2016:1) ska en genomförd utbildning i högskolepedagogik vid ett svenskt lärosäte erkännas av ett annat. Detta innebär att du har behörighet att undervisa vid alla svenska lärosäten, oavsett om utbildningen har gett högskolepoäng eller om den getts som en medarbetarutbildning.

Du är dock naturligtvis välkommen att delta i samtliga högskolepedagogiska aktiviteter och kurser, inte minst som ett led att möta nya kollegor på din arbetsplats, och bidra med dina kunskaper till kollegor på Högskolan Väst.

Senast uppdaterad