Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är jämställdhetsintegrering och varför ska Högskolan Väst arbeta med det?

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga politiska strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och ett jämställt samhälle. Det övergripande målet med Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Särskilt prioriterade områden för högskolor och universitet:

 • Ojämställda karriärvägar inom akademin
 • Behovet av att motverka könsbundna studieval
 • Förbättra kvinnor och mäns genomströmning i utbildningen

Eftersom jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet integreras i hela verksamheten. Jämställhetsintegrering innebär att jämställdhetsfrågorna är en del av det dagliga arbetet i verksamheten istället för att bedrivas som en sidoverksamhet.

Högskolan Väst utgår från en intersektionell syn på jämställdhet, där könstillhörighet samspelar med andra grupptillhörigheter vid utövandet av makt. Det innebär att jämställdhetsarbetet är nära kopplat till arbetet med lika villkor i stort. Läs mer på Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsintegreringsplan

Högskolans plan för jämställdhetsintegrering är en inriktningsplan och består av prioriterade mål och insatser för perioden 2023-2025. Högskolan Väst identifierat följande prioriterade områden att arbeta med under den kommande perioden:

 • En arbets- och studiemiljö fri från genusbaserad utsatthet: trakasserier, kränkningar och sexuella trakasserier
 • En jämställd fördelning av makt, resurser och möjligheter
 • En jämställd utbildning och forskarutbildning
 • Stödjande processer och verktyg för att möjliggöra förändring

För att ytterligare stärka systematiken i och effekten av arbetet är det väsentligt att kontinuerligt föra in jämställdhetsfrågor och -metodik i de olika utvecklingsprojekt som pågår eller startas vid lärosätet. Det gäller såväl högskolegemensamma som mer avgränsade eller lokala projekt. Under kommande JiHU-period handlar det primärt om följande projekt:

 • Utformning av kompletta akademiska miljöer (inkludering av forskning och utbildning)
 • Högskolans ledarskapsutveckling
 • Campusutvecklingsprojektet och Societal Impact Hub
 • Breddad rekrytering och breddat deltagande (inkluderande undervisning)

Redovisning av resultat utifrån planen ska ske i högskolans årsredovisning för 2023-2025.

Plan för jämställdhetsintegrering på Högskolan Väst 2023-2025

Gender equality plan (GEP)

Som svenskt lärosäte arbetar Högskolan Väst med jämställdhetsintegrering för att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsstrategierna och handlingsplanen uppfyller det kriterium för stödberättigande som fastställts av Europeiska kommissionen och Horizon 2020. Jämställdhetsplanen (GEP) är därmed ett grundläggande krav för deltagande i ramprogrammet för forskning och definieras som “a set of commitments and actions that aim to promote gender equality in an organisation through a process of structural change”.

Gender Equality Plan

 

Kontakt


Liselott Lycke

Liselott Lycke Avdelningschef
liselott.lycke@hv.se
Senast uppdaterad