Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning syftar till att producera nya forskningsresultat genom samarbete mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad.

Följeforskning

Vid traditionell utvärdering av ett projekt arbetar utvärderaren utan att låta sig involveras i det som ska utvärderas. Följeforskaren däremot, ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet. Följeforskningen ska ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats.

Följeforskaren ansvarar för en fortlöpande extern uppföljning från projektets start till mål, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål.

Samverkansforskning

Den forskning som bedrivs på högskolan har stark koppling till det omgivande samhället och många projekt genomförs i samarbete med industri, skola, socialtjänst och andra verksamheter samt olika ideella organisationer. 

En del av högskolans forskare arbetar med en samverkansmodell vars syfte är att främja forskning som sker i nära samarbete med externa aktörer. Forskaren och den externa verksamheten formulerar tillsammans den frågeställning som ska studeras vilket medför att såväl verksamheten som miljön kan dra nytta av det genererade resultatet. Det är viktigt att frågeställningarna formuleras så att de både är av högt vetenskapligt intresse men också av stort intresse för den aktuella verksamheten. Resultaten ska både publiceras i vetenskapliga tidskrifter och rapporteras och spridas till samarbetspartnern. Eftersom det ska vara enkelt för verksamheten att ta till sig av resultatet och omsätta det i praktiken, kommer forskaren och verksamheten tillsammans överens om i vilken form slutrapporteringen ska ske.

Inom området barn och unga har ett antal projekt haft fokus på inkludering och tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer, i syfte att främja psykisk hälsa och social hållbarhet på lång sikt. Här kan du ta del av resultat från samverkansprojekt med fokus på barn och unga.

Expertkompetens

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag. Till skillnad mot uppdragsforskning skiljer sig expertkonsultation genom att den i första hand utnyttjar befintlig kunskap och teknik och inte har som syfte att producera nya forskningsresultat. 

Senast uppdaterad