Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Verksamheten vid Högskolan Väst ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och kontakt med det omgivande samhället. Syftet med dessa ordningsregler är att alla som vistas inom högskolan ska känna sig trygga och säkra. Genom att följa ordningsreglerna skapar vi en god arbets- och studiemiljö samt förutsättningar för en öppen och inkluderande högskola.

Ordningsreglerna gäller alla som vistas i och i direkt anslutning till högskolans lokaler.

Vilka får vistas i högskolans lokaler?

Högskolans lokaler är i första hand en studie- och arbetsplats för studenter och anställda. Men hit har också allmänheten tillträde till lokaler så som – studenttorg, café, bibliotek, restaurang.  

Allmänheten är välkommen att nyttja studenttorget under en begränsad tid i samband med sitt ärende. Studenttorget är i första hand en plats för studenter och anställda att mötas och för att studera i lugn och ro.

Högskolans studenter har också tillträde till studentytor i form av studielandskap/grupprum, datorsalar och studentpentryn.

Till lokalen för en lärares undervisningstillfälle har enbart de studenter som har registrerats på den för undervisningstillfället avsedda utbildningen tillträde. Studenter som är antagna men inte registrerade på utbildningen äger tillträde i mån av plats. Lärare kan medge undantag för närvaro av annan än registrerad eller antagen student vid undervisningstillfälle som läraren ansvarar för.

Utifrån högskolans säkerhetsrutiner kommer endast medarbetare in i högskolans kontorslokaler. Vill du träffa någon av högskolans personal i något ärende, boka då ett möte med personen i fråga.

Allmänhet eller student som inte har rätt att vara i en lokal ska på uppmaning av anställd vid högskolan lämna lokalen.

Studenter och personal får inte ge person tillträde till låst utrymme utan att förvissa sig om att personen ifråga har rätt att vistas i aktuell lokal.

Vid föreläsningar och seminarier som utlyses som offentliga, konferenser och så kallade Öppet hus-arrangemang kan allmänheten ha tillträde till utpekade lokaler utöver allmänna lokaler. 

Legitimation

Studenter och personal som befinner sig i högskolans lokaler efter kl. 20.00 är skyldiga att kunna legitimera sig på uppmaning av personal vid högskolan eller av bevakningspersonal.

Barns närvaro

Med hänsyn till personalens arbetsmiljö och studenternas undervisningsmiljö är det inte tillåtet för barn att vistas i undervisningslokaler, tentamenslokaler samt lokaler med särskilt känslig utrustning.

Lärare kan medge undantag för barns närvaro vid undervisningstillfälle som läraren ansvarar för.

Detta förbud gäller inte minderårig student som är antagen vid Högskolan Väst.

Allmänna ordningsregler

För allas trivsel och för att alla som vistas i högskolans lokaler ska känna sig trygga och säkra är det förbjudet att:

 1. Skräpa eller smutsa ned, göra åverkan på eller förstöra högskolans lokaler eller egendom.

 2. Utan tillåtelse flytta på eller ta med sig inredning eller annan egendom som tillhör högskolan.

 3. Trakassera eller agera på ett hotfullt sätt mot andra personer.

 4. Bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos andra i den mening som avses i 16 kap. 16 § Brottsbalken.

 5. Använda sig av redskap på hjul som exempelvis skateboard, cykel, kickbikes, inlines eller liknande. Undantag görs för funktionsredskap som t.ex. rullstol.

 6. Konsumera alkoholhaltiga drycker, undantaget drycker med alkoholhalt under 2,3 volymprocent, utan särskilt tillstånd.

 7. Inneha, bruka, förvara, överlåta, framställa, förvärva, anskaffa eller bjuda ut narkotika på sätt som anges i 1§ narkotikastrafflagen (1968:64) och med den innebörd som narkotika enligt 8 § samma lag har. Personer som är påverkade av alkohol och/eller andra droger ska avvisas från högskolans lokaler.

 8. Inneha, bruka, förvara, överlåta, framställa, förvärva i syfte att överlåta samt bjuda ut dopningsmedel på sätt som anges i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och med den innebörd som dopningsmedel enligt 1 § samma lag har.

 9. Röka tobak, e-cigarett eller motsvarande inom högskolan lokaler. Rökning är endast tillåten utanför en zon gällande från åtta meter utanför entrédörrarna.

 10. Använda högskolans lokaler för uteslutande privat bruk.

 11. Koppla in elektriska hushållsapparater som vatten- eller kaffekokare utan fast installerad timer.

 12. Levande ljus är inte tillåtet i högskolans lokaler.

 13. Medföra och hysa privata husdjur med undantag för funktionshundar såsom ledarhund, narkotikahund, resurshund eller liknande.

 14. Övernatta i högskolans lokaler.

 15. Sova i de allmänna ytorna, så som studenttorg, café, bibliotek, restaurang.

 16. Uppehålla sig en längre tid i högskolans studenttorg och därmed uppta studieyta för högskolans studenter.

Högskolans bibliotek

För högskolebiblioteket gäller –utöver vad som anges i dessa ordningsregler – de vid varje tidpunkt gällande allmänna lånevillkor och bibliotekets egna ordningsregler.

Ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Huvudregeln är att ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer ej är tillåten.

Undervisande lärare har möjlighet att uttryckligen ge tillstånd till ljudupptagning, fotografering eller filmning vid egna undervisningstillfällen. Läraren fastställer även de villkor som ska gälla för inspelningen vid den aktuella undervisningssituationen, exempelvis att endast ljudupptagning får ske.

Student med funktionsnedsättning, som av högskolan bedöms behöva särskilt hjälpmedel i form av ljudupptagning, fotografering och/eller filmning av undervisningstillfälle, äger rätt att göra sådan upptagning. Studenten ska meddela detta behov i god tid före undervisningstillfället och upptagningen får  endast göras av studenten själv genom personlig närvaro vid undervisningstillfället.

Att ljudupptagning, fotografering och filmning vid ett givet tillfälle har godkänts innebär inte en rätt för student eller annan som svarar för sådan upptagning att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat än sitt personliga bruk.

Dessa regler påverkar inte den rätt högskolan kan ha att spela in, fotografera och filma föreläsningar och andra undervisningssituationer.

Konsekvenser

Vid bedömning av vilka konsekvenser brott mot Högskolan Västs ordningsregler bör leda till, ska den i Förvaltningslagen (2017:900) fastslagna proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Principen innebär att en åtgärd aldrig får vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Student eller allmänhet som inte har rätt att vistas i särskilt angiven lokal kan av högskolans anställda uppmanas att med omedelbar verkan lämna lokalen. Efterkommer inte personen uppmaningen, kan väktare, eller om situationen så påkallar, polis, tillkallas.

Student eller allmänhet som bryter mot Högskolan Västs ordningsregler kan av högskolans anställda uppmanas att upphöra med det otillåtna samt att med omedelbar verkan lämna högskolan eller lokalen. Efterkommer inte personen uppmaningen, kan väktare, eller om situationen så påkallar, polis, tillkallas.

Studenter har en långtgående rätt att delta i undervisning för vilken de är registrerade. Uppmaning till en student att lämna ett undervisningstillfälle bör därför endast göras vid sådana brott mot ordningsreglerna som innebär att undervisningen störs eller hindras. Uppmaning att lämna ett undervisningstillfälle får endast göras av den som är ansvarig för undervisningstillfället och innebär en tillfällig utestängning från det aktuella tillfället. 

Disciplinära åtgärder enligt 10 kapitlet Högskoleförordningen (1993:100) kan vidtas mot student som bryter mot högskolans ordningsregler. 

Anställd som uppmärksammar eller uppmärksammas på att annan anställd bryter mot Högskolan Västs ordningsregler bör informera den anställdes närmaste chef för hantering i enlighet med högskolans gällande regler. Brott mot ordningsreglerna kan föranleda disciplinansvar enligt Lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Dessa ordningsregler gäller från 16 november 2021.

Senast uppdaterad