Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenternas behov i samband med examination

Bedömning av examinerande uppgifter är en del av vårt myndighetsutövande. Detta behöver vi informera om och förklara för studenterna. Vi behöver klargöra för studenterna att examinationer dels är ett lärtillfälle och att de dels ska göra det möjligt att bedöma om studenten uppnått kursens lärandemål. Vi behöver diskutera vad som räknas som fusk/plagiat och vad konsekvenserna av det kan bli. Vi behöver vara mycket tydliga och sakliga för att garantera ett rättssäkert förfarande. Det finns generella regler för examinering av kurs vid Högskolan Väst. 

Examination och bedömning

Du behöver beskriva de examinationsformer som förekommer i kursen. Studenterna behöver veta om de ska anmäla sig till examinationer och omexaminationer och i så fall hur och när, samt hur examinationen kommer att gå till.

Informera om:

  • Hur bedömningen kommer att ske, speciellt hur individuell bedömning sker vid examinationer som genomförs i grupp
  • Vad som utmärker en underkänd, godkänd respektive väl godkänd examinationsuppgift
  • På vilket sätt feedback kommer att ges efter examinationen
  • Vad som händer om studenten underkänns i examinationen
  • Vilka regler och rutiner som gäller för omexamination. Påverkas t ex möjligheterna att fortsätta studierna/vad betyder ett underkänt resultat för möjligheterna till uppflyttning inom programmet?

I själva examinationen måste instruktionerna klargöra vad som förväntas. Hur ska texten struktureras? Vad avses med instruktioner som beskriv, analysera, diskutera, referera, gestalta etc. Ofta behövs det mer instruktioner än de rent formella såsom radavstånd etc. 

Efter kursens slut

Återkoppling på examinationsresultat

I vår återkoppling på examinationer är det centralt att vi klargör styrkor och brister. Detta kan dels ske vid en gemensam tentamensgenomgång, dels i individuell återkoppling, skriftligt eller muntligt, till studenten. Vi kan gärna exemplifiera med avidentifierade utdrag ur examinationer och ge exempel på hur framställningen skulle kunna utvecklas. Tänk också på att informera om:

  • Möjligheterna till omexamination
  • Vilket studentstöd som högskolan erbjuder – exempelvis uppföljningssamtal med studie- och karriärvägledare, samtal med Studenthälsan, FUNKA - stöd vid funktionsnedsättning, stöd i akademiskt skrivande hos Akademiskt språk eller mattestöd hos Mattejouren.

Studentuppföljning

En högskoleövergripande dialog – mellan lärare och studenter – skapar förutsättningar för att finna ett fungerande och effektivt (i tid räknat) arbetssätt för ta tillvara studenternas och lärarnas erfarenheter från kurser. Kursvärderingarnas syfte är att ta tillvara på dessa erfarenheter. 

Vad säger Högskolelagen?

”Verksamheten ska anpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.” (SFS 1992:1434 1 kap. 4 §, lagändring 2013:119).

”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.” (SFS 1992:1434 1 kap. § 4, lagändring 2000:260) 

Högskoleförordningen om kursvärderingar: 
”Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.” (SFS 1993:100, 1 kap. § 14, lagändring 2000:651)

Göra kursvärdering 

Enligt Högskoleförordningen ska alla lärosäten ge studenter möjlighet att framföra erfarenheter och synpunkter genom kursvärderingar. Högskolan sammanställer kursvärderingarna och informerar studenterna om resultat och eventuella beslut om åtgärder.

Högskolans kvalitetsråd har enats om en ny gemensam kursvärderingsmall. Den innehåller en högskolegemensam del och en del med institutionsspecifika frågor där studenterna har möjlighet att lämna sina synpunkter. Efter kursvärderingen skall en kursvärderingsrespons skrivas och kommuniceras till studenterna. Kursvärderingsresponsen publiceras av kursansvarig senast 5 veckor efter kursens slut.

Läs mer om att göra kursvärdering.

Senast uppdaterad