Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla studenter och medarbetare oavsett bakgrund och förutsättningar ska erbjudas likvärdig tillgänglighet, stöd och service. 

Arbetsområden

  • Skapa förutsättningar för alla studenters framgångsrika studier under hela utbildningsresan genom att fokuserar på studiefrämjande insatser och stöd till programansvariga och lärare.
  • Stötta i utveckling och synliggörande av de stödjande insatserna som studenterna är i behov av för att nå ett breddat deltagande.
  • Stötta i arbetet att samla in, utvärdera och ta tillvara kunskaper om våra studenter med hjälp av olika enkäter och undersökningar.
  • Arbeta systematiskt med utvärdering och uppföljning.
  • Stöttar i målgruppsprioriteringar

Uppdrag

Framgångsrika studier stöttar i att följa upp, prioritera och efterfråga krav på resultat runt frågor kopplat till stöd till studenters studier.​ Detta är ett arbete som görs via student och via lärare​. Gruppen jobbar för att identifiera goda exempel, sprida dem, testa nya saker och allt i syfte att det ska bidra till studier på utsatt tid. Under 2023 fokuserar gruppen på att informera sig om vilka underlag kopplat till uppdraget som finns på högskolan och därmed vad som saknas.

Gruppen har en tydlig koppling till Kvalitetsrådet.

Syftet med arbetsgruppen för framgångsrika studier är att säkerställa studiefrämjande insatser med fokus på breddat deltagande och breddad genomströmning. Arbetsgruppens uppdrag är att identifiera, synliggöra och utveckla arbetsinsatserna som bidrar till framgångsrika studier för studenter inom studentkategorierna nationell, internationell, forskarstudent och flexibel student. I uppdraget ingår att säkerställa de studiefrämjande insatser från det att studenterna är på plats på utbildningen till dess de avslutar sina studier och ska ha sitt fokus på långvariga insatser under studietiden.

Arbetsgruppens uppdrag har dessutom kontinuerlig karaktär, vilket betyder att alla aktiviteter utvärderas för att sedan bilda underlag för det fortsatta arbetet. 

Exempel på avklarat arbete

From 2023 har gruppens uppdrag förändrats något och arbetsgruppens medlemmar är därmed till viss del ändrad.
Under 2023 uppdaterades Lärarguiden med mer material och sidan förnyades.
2022 togs ett förnyat arbete om early alert fram, Lärarguiden uppdaterades med den informationen. Året innan kompletterades Lärarguiden med information till Program- och kursansvariga inför terminsstarter. Terminsvis uppdateras och förnyas nu den informationen. From vt 2021 genomförs Smygstarten även vid vårterminsstarter.

Gruppen arbetade under 2020 med exempelvis Lära av student och Smygstart. Under våren arbetade gruppen med att samla programansvariga och lärare som möter studenterna vid hösterminsstarten för att genom samtal ta reda på vad som skulle kunna tas fram för stöd för lärare och därmed studenter. Det resulterade i Lärarguiden med inspiration från Malmö universitet.

Arbetsgruppen Framgångsrika studier startade sitt arbete 2019. Det första året arbetade gruppen med uppdragsbeskrivning och arbetssätt och med material som kom från utvärderingar som Nybörjarenkäten och Studentbarometern.

Konkret resulterade arbetet i flera projekt, bland annat konceptet Smygstartsveckan (veckan innan höstterminsstart), något som TRACKIT-utvärderingen visade var efterfrågat. Smygstartsveckans aktiviteter och informationstillfällen genomfördes i samarbete med olika aktörer och handlade bl.a. om skillnaden mellan gymnasiestudier och högskolestudier, om studieteknik, vardagsekonomi och stöd för studenter med funktionsnedsättning. 

Bakgrund - TRACKIT 

Högskolan inledde under 2015 ett arbete med det s.k. TRACKIT-konceptet, som ett led i att utveckla högskolans fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande. Eftersom Högskolan Väst har en hög andel studenter från hem där föräldrarna saknar längre eftergymnasial utbildning, samt en relativt hög andel studenter med utländsk bakgrund, lades tonvikten i projektet på att bygga och kvalitetssäkra goda och heltäckande strukturer för studenternas framgång i studierna. Projektets syfte var att synliggöra hur Högskolan Väst följer och stödjer sina studenter och skulle bidra till att öka retentionen (kvarvaron) och genomströmningen.

Det genomfördes kartläggning och analys av hur vi arbetar med att rekrytera, ta emot och bygga stödstrukturer för studenter under utbildningen. Under vårterminen 2017 genomfördes den uppföljning som utgör fas III i TRACKIT-projektet och då presenterades analysen som en slutrapporten.

Tydliga utvecklingsarbeten och förändringar som gjordes under TRACKIT-projektet är till exempel förändringar av introduktionsdagarna för nya programstudenter, det gemensamma Servicecenter, koncept för enkäter och påbörjan av arbetet med SI-PASS. 

Senast uppdaterad