Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för Ekonomi och IT bedriver utbildning och forskning inom områdena företagsekonomi, ekonomi, politik, informatik och media.

Utbildning

Institutionen har en stor bredd i utbildningsutbudet. Ett flertal nya program och kurser har startat under senare år, främst för att möta förändrad efterfrågan från både arbetsgivare och studenter, men också baserat på förändringar i regionen.

På institutionen bedrivs också så kallad uppdragsutbildning – utbildningar riktade mot organisationer och företag för kompetensutveckling av anställda.

Utbildning på grundläggande nivå

Utbildning på avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Ett brett urval av fristående kurser inom till exempel:

  • Företagsekonomi
  • IT/Informatik
  • Juridik
  • Nationalekonomi
  • Personalekonomi
  • Samhälls- och statsvetenskap

Under Hitta utbildning kan du läsa mer om högskolans program och kurser.

Forskning

Vid institutionen finns forskare inom företagsekonomi, informatik, nationalekonomi, ekonomisk geografi, juridik och statsvetenskap.

Mångfacetterad forskning

En stor del av forskningen vid institutionen koncentreras till ett av Högskolan Västs profilområden: den vitala forskningsmiljön "Lärande i och för det nya arbetslivet" (LINA), där forskning om ArbetsIntegrerat Lärande (AIL) bedrivs. Annan forskning som bedrivs vid institutionen är inom forskningsområdena "Regional utveckling", "IT och lärande" samt "Kreativa näringar".

Läs mer om institutionens forskningsområden.

Uddevalla Symposium är en internationellt välkänd forskningskonferens som arrangeras årligen och fokus ligger på frågor kring regional utveckling, entreprenörskap och innovationer.

Via sidan Forskare hittar du alla högskolans forskare, där du också kan filtrera sökningen på olika forskningsområden. Via sidan Forskningsprojekt hittar du våra forskningsprojekt.

Sök gärna bland våra publiceringar.

Forskarutbildning

Inom den vitala forskningsmiljön "Lärande i och för det nya arbetslivet" (LINA) bedrivs sedan
år 2012 utbildning på forskarnivå inom området Arbetsintegrerat lärande (AIL).

Läs mer om Forskarutbildning i informatik med inriktning mot AIL.

Samverkan

Kompetensutveckling och uppdrag för arbetslivet

Institutionen erbjuder kompetensutveckling och uppdrag för arbetslivet inom ett antal områden; framförallt ekonomi, IT, juridik och ledarskap.

Läs mer om våra så kallade uppdragsutbildningar – utbildningar riktade mot organisationer och företag för kompetensutveckling av anställda.

Co-op (co-operative education)

Co-op (co-operative education) är en av modellerna i Högskolans Väst profil - arbetsintegrerat lärande, där samverkan med privata företag och offentliga verksamheter är en förutsättning för genomförandet. På institutionen har vi i dagsläget två utbildningsprogram med co-op: Ekonomprogrammet (180 hp) och Systemutveckling - IT och samhälle (180 hp). De studenter som väljer co-op-varianten på utbildningsprogrammet förlänger sin utbildning med ett år och arbetar som anställda i privata företag eller offentliga verksamheter i perioder om 10 veckor per läsår.

Läs mer om co-op. 

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare innebär att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som du som student utför parallellt med studierna. Våra studenter är efterfrågade som studentmedarbetare och bland annat studenter från följande program som fått pröva sina akademiska kunskaper och färdigheter ute i arbetslivet: Ekonomprogrammet, Systemutveckling – IT och samhälle, IPPE, Digitala Media samt 3D-animation och visualisering. 

Läs mer om studentmedarbetare.

Centrum för hållbar utveckling

Syftet med Centrum för hållbar utveckling på Högskolan Väst är att vara en pådrivande kraft för att Högskolan Väst utgör en viktig aktör i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle. Centrumbildningen ska verka för att arbetet med hållbar utveckling genomsyrar högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats.

Läs mer om Centrum för hållbar utveckling.

Uppdragsforskning

Företag och organisationer kan anlita våra forskare för lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag. Forskningen är i hög grad inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta och mycket av den bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. 

Läs mer om möjligheterna med uppdragsforskning.

Internationalisering

Möjligheten att få ett internationellt perspektiv under högskolestudier är för oss ett prioriterat och naturligt förhållningssätt till högre utbildning. Alla studenter bör under sina studier på olika sätt få inblick i likheter och skillnader mellan individer och kulturer i olika länder och förståelse för detta.

Inom institutionens internationella utbildningsutbud finns både program på grundnivå och avancerad nivå samt kurser.

Läs mer om institutionens arbete med internationalisering.

Läs mer om högskolans internationella samarbeten.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en integrerad del i högskolans vardagliga arbete och syftar till att säkra och utveckla kvaliteten i samtliga verksamheter. På institutionsnivå sker en stor del av kvalitetsarbetet i programråden, där man bland annat arbetar med kurs- och utbildningsplaner och kursvärderingar. Ett exempel på verktyg för kvalitetssäkringen av utbildningen är den Vetenskapliga vågen som tillämpas i företagsekonomiska utbildningsprogram och kurser.

Läs mer om högskolans övergripande kvalitetsarbete.

Läs mer om institutionens fördelning av ansvar och organisation.

Mer information


Kontakt ledning


Senast uppdaterad av Susanna Lewy