Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi bedriver kvalificerad utbildning och forskning inom hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap. Högskolans profil är arbetsintegrerat lärande inom både utbildning och forskning, vilket innebär att du som student får redskap och strategier för att säkerställa ett livslångt lärande. Likaså kommer du som student att komma i kontakt med internationalisering, antingen genom utbyte och/eller internationalisering på hemmaplan.

UTBILDNING

Grundutbildningar

På grundutbildningsnivå ger vi Sjuksköterskeprogrammet samt Socialpsykiatrisk vård. 


Påbyggnadsutbildningar

På avancerad nivå ger vi Specialistsjuksköterska - med inriktning mot distriktssköterska -  avancerad vård i hemmet

Specialistsjuksköterska - med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, Specialistsjuksköterskprogrammet med inriktning mot diabetesvård, Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, Specialistskjuksköterska med inriktning mot intensivvård samt Specialistskjuksköterska med inriktning mot palliativ vård

Fristående kurser

Fristående kurser inom till exempel hälsovetenskap, omvårdnad, vårdvetenskap kriminologi samt medicinskvetenskap.

Kliniskt lärandecentrum (KLC)

KLC är ett specialutrustat centrum där studenterna tränar och lär sig att möta och kommunicera med patienter och deras närstående i olika vårdsituationer. Likaså tränar och lär studenterna olika vårdtekniska moment och handlingsberedskap i olika scenarier med hjälp av simulering.
På KLC används normkritik och dramapedagogik som innovativa pedagogiska verktyg.

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som medarbetare. Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och/eller samla in data till examensarbetet, det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några utav våra utländska partneruniversitet.  

FORSKNING

På institutionen för hälsovetenskap bedrivs forskning inom områdena, omvårdnad, vårdvetenskap, arbetsintegrerat lärande-Tema Vård, folkhälsovetenskap samt pedagogik.En stor del av institutionens forskning bedrivs inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande, här kan du läsa mer Vårdvetenskap och AIL
Read more in English about Nuring science with a specialization in work-integrated learning

Besök gärna institutionens sida om forskning Lärande och Vårdnande för hållbar hälsa - LOV

Centrum för salutogenes

Centrets vision är att fungera som en plattform för forskning och utbildning inom salutogenes och hälsofrämjande, med särskilt fokus på arbetsintegrerat lärande (AIL). Arbetet baseras på samverkan med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, dvs. kunskap i samverkan. Insatserna inriktas på att öka förståelsen för hälsa utifrån ett resursperspektiv genom forskning och utbildning. Särskild prioritet läggs vid att stärka vårdutbildningarna och fristående kurser vid IH med fördjupad kunskap i hälsofrämjande och salutogenes. Centret bedriver forskning med fokus på systematiska översikter över sambandet mellan känsla av sammanhang och hälsa.

Kompetensutveckling/uppdragsutbildning

Institutionen kan medverka i områden som hälsa och hälsofrämjande arbete i samhälle och arbetsliv, jämställdhets- och mångfaldsarbete i arbetslivet, lärande och kompetensutvecklingsarbete i ett mångkulturellt samhälle och arbetsliv och liknande.
Kompetensutveckling och uppdrag för arbetslivet
Institutionen erbjuder kompetensutveckling inom vård, hälsa och kultur.

I vår dagliga verksamhet samverkar vi mycket med externa parter. Vi har exempelvis ett samverkans- och utvecklingsråd med externa representanter där vi diskuterar utbildningars innehåll och utformning och vilka framtida behov av kompetens som kan finnas.
Kontakta oss gärna så skräddarsyr vi kompetensutvecklingsinsatser anpassade efter era önskemål och behov!

ALUMN sjuksköterskeprogrammet

Vad innebär det att vara alumn? -Ordet betyder skyddsling, tidigare student vid universitet eller högskola som håller kvar kontakten. Läs gärna mer om vår alumnverksamhet och våra återträffar.

Mer information


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast