Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Internt kan missförhållanden och oegentligheter rapporteras genom den särskilda visselblåsartjänsten via KPMG. Det går självklart också att vända sig direkt till någon funktion på högskolan, till exempel chef,  jurist eller HR-avdelningen. 

Det finns också ett antal myndigheter som av regeringen fått särskilt uppdrag att ta emot visselblåsningar utifrån.

Den som vill rapportera om ett missförhållande kan själv välja den rapporteringskanal som är lämpligast beroende på omständigheterna och den egna bedömningen av risken för repressalier.

Externa rapporteringskanaler

Externa rapporteringskanaler har upprättats i syfte att hantera rapportering om överträdelser som ligger inom en viss myndighets ansvarsområde. Den kan exempelvis användas om visselblåsaren inte tror på en objektiv och saklig hantering vid intern rapportering.

Det är upp till visselblåsaren att välja om rapportering ska ske internt eller externt och det är möjligt att rapportera direkt till en extern rapporteringskanal utan att först rapportera internt. Extern rapportering inskränker inte visselblåsarskyddet, oavsett om rapporteringen avser en fråga som faller utanför myndighetens ansvarsområde eller inte.

Rapportering kan göras via nedanstående myndigheters hemsidor, som nås genom att klicka på respektive länk.

Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen


Extern rapportering kan även göras direkt till EU:s institutioner, till exempel:

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Särskilt om rapportering via externa rapporteringskanaler

Möjligheten att rapportera missförhållanden av allmänintresse gäller inte i en extern rapporteringskanal. Då gäller endast att missförhållandet ska röra en överträdelse av EU-rätten.

Offentliggörande

Visselblåsning kan även göras genom offentliggörande. Det Innebär att information om missförhållanden görs tillgänglig för allmänheten. Ett offentliggörande kan åstadkommas genom att den rapporterande personen själv publicerar uppgifterna i något medium som är tillgängligt för allmänheten, t.ex. sociala medier.

Offentliggörande omfattar även om uppgifter lämnas till aktör eller en journalist, som sedan sprider/publicerar dem. Rapportering genom offentliggörande kan göras anonymt.

Särskilt om offentliggörande

Om rapportering sker via offentliggörande måste någon av följande förutsättningar föreligga för att personen ska skyddas genom visselblåsarlagen:

  • en myndighet som har en extern rapporteringskanal har brustit i sin plikt att vidta åtgärder,
  • att missförhållandet innebär en risk för liv och hälsa eller
  • att den rapporterande personen har skälig anledning att anta att det föreligger en risk för repressalier.
Senast uppdaterad