Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Servicecenter

Servicecenter finns i entréplan i hus E och erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid högskolan. Du kan till exempel få  hjälp med IT-support, Västkortet (passerkort, utskriftskort etc), studieintyg och studieinformation. Servicecenter kan också förmedla kontakt gällande antagning, studievägledning och utbildningsadministration och lokalfrågor. Kontakt: servicecenter@hv.se 

Högskolebiblioteket

Utöver handledning vid informationssökning i relevanta databaser, erbjuder biblioteket bland annat information om: 

  • Publiceringsstrategier
  • Open Access, det vill säga publicering av vetenskapliga resultat fritt på internet
  • Parallellpublicering, vilket innebär att en granskad vetenskaplig artikel görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv, samtidigt som artikeln publiceras i en förlagsutgiven tidskrift. Parallellpublicering ökar artiklars synlighet och citeringar.
  • Bibliometri, som handlar om kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer där man mäter till exempel produktivitet och genomslag
  • Hjälp med registrering i högskolans publikationsdatabas (DiVA)

Studentstöd

På sidan Studentstöd kan du hitta våra olika stödfunktioner för dig som är forskarstuderande, allt från studenthälsa, studievägledning, och stöd till dig med funktionsnedsättning. 
Dessa finns till din hjälp om du behöver stöd och hjälp i en livssituation som kan
påverka dina studier. De arbetar också med före­byggande insatser i seminarie- eller kursform.

Studentkåren

Medlemskap i Studentkåren är frivilligt. Genom att vara med i Studentkåren kan du få extra hjälp och stöd i olika frågor under din studietid, du kan delta i kårens aktiviteter och ta del av de rabatter som kåren har förhandlat fram.

Doktorandkommittéen

Doktorandkommittén (DUSK) vid Högskolan Väst är en underorganisation till Kårstyrelsen som drivs av forskarstuderande. Doktorandutskottet ger stöd i de frågor som berör forskarstuderande specifikt och bedriver utbildnings- och studiesocial bevakning för forskarutbildningarna på Högskolan Väst. Syftet med denna gruppering är att fungera som en diskussionsplattform där forskarstuderande kan diskutera och mötas över forskningsområden för att utbyta erfarenheter.

Inflytande

Studenter/forskarstuderande har rätt att vara representerade i samtliga beslutande och beredande organ. Det är Studentkåren som utser dessa representanter.

Fackliga företrädare


Saco-s

Läs mer om forskarutbildning på SULF:s webbplats.

Fackförbundet ST och OFR

Läs mer om doktoranders villkor på ST:s webbplats.

Arbetsmiljö

Som forskarstuderande har du rätt till en god arbetsmiljö. Det är prefekten som ansvarar för arbetsmiljön vid institutionen. För mer information se riktlinjer för hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Jämnställdhet, likabehandling och mångfald

Ingen forskarstuderande eller sökande får utsättas för kränkande särbehandling vid Högskolan Väst på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Detta är reglerat i diskrimineringslagen. I denna finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter.

Om du som forskarstuderande känner dig diskriminerad, kränkt eller utsatt för trakasserier kan du vända dig till studentombudsmannen som finns på Studentkåren, Studierektor, Studenthälsan, handläggare för forskarutbildning, samordnande handläggare för forskarutbildning eller till Studieadministrationen för att få hjälp och stöd.

Innovationsrådgivning

Innovationsrådgivaren utgör ett stöd vid nyttiggörandet av forskningsresultat. Man får råd om hur ett forskningsresultat kan skyddas och förvaltas på bästa sätt, oavsett om det leder till vidare forskning, kommersialisering eller liknande. Du kan bland annat få hjälp med verifiering.

Med verifiering menas att i ett första steg undersöka om idén är marknadsmässigt och tekniskt genomförbar. Medel kan ansökas från Innovationskontor Väst genom innovationsrådgivaren för verifiering av forskningsresultat.

Begreppet nyttiggörande ska tolkas brett. Det kan exempelvis avse spridning av metoder som förbättrar sjukvården, nya utbildningsmodeller eller uppfinningar som löser tekniska problem.

International office

International Office arbetar i första hand med behandling av ansökningar till utbytesprogram och stipendier, men också med att bygga ut nätverket av partneruniversitet runtom i världen. Kontakt: international@hv.se

Senast uppdaterad