Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara och praktiknära samverkansmodeller mellan akademi och skola, förskola och fritidshem vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Syftet med ULF är att utveckla och förbättra undervisning och lärande för både elever och lärare inom skola, förskola, fritidshem och lärarutbildning samt bidra till en stärkt vetenskaplig grund. Inom ULF formuleras och genomförs forsknings- och utvecklingsfrågor utifrån lärarprofessionen, lärarutbildningens och verksamhetens behov av kunskap och utveckling.

ULF vid Högskolan Väst

ULF vid Högskolan Väst utgör en del av regeringens satsning på ULF-avtal och arbetar med två olika modeller när det gäller praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt. Den ena modellen baseras på aktionsforskningsinspirerade forskningscirklar och den andra modellen på ämnesdidaktiska – och pedagogiska utvecklingsprojekt. Båda modellerna vilar på vetenskaplig grund och bedrivs i nära samarbete mellan forskare, lokal skola eller förskola och/eller lärarutbildning. Med sin praktiknära inriktning erbjuder båda modellerna dels en ökad kunskap och förståelse av den egna pedagogiska och didaktiska praktiken och dess förutsättningar, dels en utveckling av en konkret pedagogisk och didaktisk praktik under en längre tidsperiod.

Högskolan Väst är ett av 25 lärosäten som medverkar i försöksverksamheten och som alla tecknar ULF-avtal om samverkan med skolhuvudmän. De 25 lärosätena är indelade i fyra noder där Högskolan Väst tillhör Karlstad-noden tillsammans med Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet och Linköpings universitet.

ULF-avtal

Ett ULF-projekt är en samverkan mellan Högskolan Väst och skolhuvudman som organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-avtal. ULF-avtalen ska vara hållbara över tid och kan tecknas både på huvudmanna- och skolnivå. Inför 2025 kommer att nationellt ULF avtal att tas fram i syfte att ge stadga och långsiktighet för samverkan mellan lärosäte (Högskolan Väst) och skolhuvudman.

Läs mer om regeringens satsning och ULF-avtal på www.ulfavtal.se.

Senast uppdaterad