Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om ARK

ARK är en modell för arbetsmiljöutveckling som tagits fram i samarbete mellan de fyra största norska universiteten och med stöd av det norska universitets- och högskolerådet. Högskolan Väst var det första lärosätet i Sverige med att införa detta koncept. Göteborgs universitet arbetar med ARK sedan 2020, och Södertörns högskola införde ARK år 2023. I Norge arbetar 19 lärosäten med ARK. ARK förvaltas av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.

Modellen skiljer sig åt på så sätt att den inte är ett undersökningsverktyg, utan snarare ett utvecklingsverktyg.

Syftet med ARK är att generera underlag för utvecklingsarbete kring arbetsmiljö inom enskilda lärosäten. I modellen läggs större vikt vid hur arbetsplatsens medarbetare i kollektiva processer tolkat resultat och prioriterat åtgärdsområden, än vid kvantitativa kartläggningsresultat i sig. Processen kring ARK är utformad kring aktiviteter och institutionella arrangemang som ska stödja medarbetarnas involvering och arbetet med att omsätta resultat i arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

De lärosäten som använder sig av ARK förbinder sig att:

  • Förankra och söka uppslutning kring användandet av ARK i den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen, det vill säga bland skyddskommittén och skyddsombud.
  • Genomföra samtliga faser i ARK-processen; förankring, kartläggning, utveckling och implementering av åtgärder och utvärdering.
  • Medge överföring av all data som samlas in genom enkäter och formulär till forskningsdatabasen ARK Research Platform. Databasen utgör grunden för jämförelser över tid mellan deltagande enheter, samt finns tillgänglig för forskare.

ARK genomförs i fem faser; enkät, kartläggningsmöte, åtgärdsutveckling, implementering och utvärdering.

 

Senast uppdaterad