Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Magnus Broström

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskar inom området samhällsvetenskap, sociologi, socialt arbete.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning är inriktad på äldre och åldrande och med särskild fokus på äldres framtid, döende och död. Jag disputerade 2014 på NISAL, Linköpings Universitet, med avhandlingen Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden: Det vi människor med säkerhet vet om livet och om framtiden är att vi en dag kommer att dö. Att vi ska dö och hur denna insikt hanteras anses vara centralt för hur vi människor formar vårt samhälle och våra egna liv. I vår tid förknippas ofta döden med ålderdomen, det är då de flesta människor dör i dag och det är då, så småningom, de allra flesta av oss kommer att dö. Frågan är då hur äldre människor – som har levt ett långt liv och vars kvarvarande tid successivt krymper – förhåller sig till denna insikt. Syftet med avhandlingen var att utforska äldre människors föreställningar om och förhållningssätt till den egna framtiden, döendet och döden.

27 hemmaboende och relativt friska äldre människor – i åldern 70–91 år – har intervjuats om vilka föreställningar de har. Några av de frågeställningar som diskuteras är: Hur funderar äldre på den egna framtiden eller den egna döden? Samtalar äldre med andra människor om döendet och döden? Vilka erfarenheter har äldre människor av andra människors döende och död? Vad tror äldre händer efter den egna döden? En komplex bild av äldres föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden framkommer. Ett centralt tema handlar om vad som är rätt tidpunkt i livet för att fundera på döden, samtala med andra om döden, och när det gäller att planera inför döden och för ett "efter döden".

Grundutbildning:

- Doktorandtjänst vid NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande), ISV, Linköping Universitet.
- Fil. Mag. i Socialantropologi, 80p. Linköpings Universitet.
- Fil. Mag. i Historia, 80p. Högskolan i Kalmar 1-40p. Linköpings Universitet 41-80p.
- Fil. Mag. i Arkeologi, 80p. Högskolan i Kalmar.

Undervisning/handledning

Jag undervisar vid Socialpedagogiska programmet, samt är handledare.

Nyckelord

Tid, äldre, tredje åldern, framtid, döende, död, åldrande, livsloppsperspektiv.

Publikationer


"Alla sinnen, att man är kreativ med hela kroppen" : en forskningsstudie om lärares tankar kring användandet av estetiska uttrycksformer i matematikundervisningen

Publicerat

"Alla sinnen, att man är kreativ med hela kroppen" : en forskningsstudie om lärares tankar kring användandet av estetiska uttrycksformer i matematikundervisningen

Bakgrund: För att elever ska kunna tillämpa sig kunskaperna i matematikundervisningen djupare krävs det att de får lära sig det teoretiska genom...

En skola för alla? : Kan vi vara unika tillsammans?

Publicerat

En skola för alla? : Kan vi vara unika tillsammans?

Syftet med denna undersökning är att undersöka lärares inställning till inkludering av elever med särskilda behov i det ordinarie klassrummet. Denn...

Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

Publicerat

Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i...

Att byta land och börja om... : En kvalitativ studie om människor med utländsk bakgrund och hur de förhåller sig till att känna sig "hemma" i Sverige.

Publicerat

Att byta land och börja om... : En kvalitativ studie om människor med utländsk bakgrund och hur de förhåller sig till att känna sig "hemma" i Sverige.

Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka hur människor med utländsk bakgrund förhållersig till "att känna sig hemma i Sverige". De...

"Beteendeproblem" i förskolan : Pedagogers uppfattningar och arbetssätt för att hantera detta

Publicerat

"Beteendeproblem" i förskolan : Pedagogers uppfattningar och arbetssätt för att hantera detta

Bakgrund: Beteendeproblem är ett svårdefinierat begrepp som inom forskning beskrivs på olika sätt. Forskning om förskolan och tidiga insatser för...

Blyga barn i sociala situationer : Pedagogers strategier för att inkludera blyga barn i förskolan

Publicerat

Blyga barn i sociala situationer : Pedagogers strategier för att inkludera blyga barn i förskolan

Bakgrund: Idag uppmanas barn på förskolan att ta för sig och göra sig hörda, detta för att bli en del av gemenskapen. Blyga barn på förskolan...

”Det finns annat i livet än att föda barn” : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares upplevelser av etableringsprogrammet i arbete med nyanlända kvinnor

Publicerat

”Det finns annat i livet än att föda barn” : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares upplevelser av etableringsprogrammet i arbete med nyanlända kvinnor

Integrationspolitiken har under 2000-talet genomgått ett antal förändringar som lett till att etableringsprogrammet skapats. Till skillnad från...

”Det handlar ju liksom om att hitta knapparna som gör att det känns meningsfullt” : En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med hund i skolan

Publicerat

”Det handlar ju liksom om att hitta knapparna som gör att det känns meningsfullt” : En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med hund i skolan

Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas upplevelse av att använda hund som ett socialpedagogiskt verktyg i skolan. Vi vill undersöka hu...

Erkännandets olika dimensioner inom anhörigvård

Publicerat

Erkännandets olika dimensioner inom anhörigvård

I Sverige är det socialtjänsten som bifaller bistånd för äldre som är i behov av omsorg. När antalet äldre ökar, ökar också kostnaderna, detta medf...

Estetiska lärprocesser som utgångspunkt i matematikundervisningen

Publicerat

Estetiska lärprocesser som utgångspunkt i matematikundervisningen

Bakgrund: Dagens undervisning i matematik kan bli enformig och många lärare lägger stort fokus på läroböcker som köps in dyrt varje läsår....

Hur utförs självpresentationer på sociala medier : En kvalitativ studie baserad på sex informanter

Publicerat

Hur utförs självpresentationer på sociala medier : En kvalitativ studie baserad på sex informanter

Våra vägar att kommunicera med varandra i samhället förändras hela tiden, det är dock många principer i vår kommunikation som består. Oavsett var e...

”Jag har alltid sagt också i även när man jobbar i förskolorna att livet kommer aldrig bli så rättvist och så jämställt som när man är här...” : En kvalitativ studie om hur skolan arbetar kring begreppet genus

Publicerat

”Jag har alltid sagt också i även när man jobbar i förskolorna att livet kommer aldrig bli så rättvist och så jämställt som när man är här...” : En kvalitativ studie om hur skolan arbetar kring begreppet genus

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur genus skapas och återskapas i skolvärlden. Vi har genom en kvalitativ metod utfört fem...

Levande elevinflytande : en kvalitativ studie om högstadieelevernas upplevelse av rutiner och trygghet i skolan

Publicerat

Levande elevinflytande : en kvalitativ studie om högstadieelevernas upplevelse av rutiner och trygghet i skolan

Syftet med studien är att undersöka hur elevernas känsla av trygghet påverkas av de rutiner som skapas i skolan. Studien är en del av arbetsintegre...

”Man kan ju vara ensam fastän man bor… tillsammans… så här många” : Boendepersonalens arbete med äldres ensamhet på särskilt boende

Publicerat

”Man kan ju vara ensam fastän man bor… tillsammans… så här många” : Boendepersonalens arbete med äldres ensamhet på särskilt boende

Ensamhet är ett fenomen som är lika utbrett inom särskilt boende som inom hemtjänsten. Med ensamhet följer negativa hälsorisker lika stora som att...

Professionella yrkesutövares perspektiv på olika föräldrastilar och uppfostringsmetoder : En kvalitativ studie i Värnamo Kommun

Publicerat

Professionella yrkesutövares perspektiv på olika föräldrastilar och uppfostringsmetoder : En kvalitativ studie i Värnamo Kommun

Syftet med denna uppsatsen är att undersöka professionella yrkesutövares perspektiv kring olika föräldrastilar. Vi har med hjälp av socialsekretera...

“Samverkan är ju både det mest effektiva man kan göra men också bland det svåraste man kan göra” : Samverkan kring barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa - professionellas ansvar

Publicerat

“Samverkan är ju både det mest effektiva man kan göra men också bland det svåraste man kan göra” : Samverkan kring barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa - professionellas ansvar

Rapporter från Socialstyrelsen och undersökningar som publiceras av Folkhälsomyndigheten visar att psykisk ohälsa hos barn och unga i Sverige har...

”Social samvaro kan man väl sammanfatta det med, träffa människor… Varje dag…” : En kvalitativ studie om gemenskap och delaktighetens betydelse för äldre män

Publicerat

”Social samvaro kan man väl sammanfatta det med, träffa människor… Varje dag…” : En kvalitativ studie om gemenskap och delaktighetens betydelse för äldre män

Socialstyrelsens undersökningar påvisar att många äldre och framförallt äldre män upplever ensamhet vilket kan leda till psykisk ohälsa. Detta medf...

Tillsynskompetens : En studie om kunskap och erfarenhet hos inspektörer

Publicerat

Tillsynskompetens : En studie om kunskap och erfarenhet hos inspektörer

Den här studien tar sin utgångspunkt i det arbete som sker på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med att hantera klagomål mot socialtjänstens...

”Vårt mål är att dom ska bli mer skolnärvarande…” : En intervjustudie med professionella om problematisk frånvaro i skolan

Publicerat

”Vårt mål är att dom ska bli mer skolnärvarande…” : En intervjustudie med professionella om problematisk frånvaro i skolan

Syftet med studien var att undersöka professionellas erfarenheter gällande det fenomen som i vardagligt tal kallas "hemmasittare", det vill säga,...

Anpassning för alla - hur anser lärare att de följer sitt uppdrag? : En kvalitativ studie kring lärares upplevelse av matematikundervisning, anpassning och läran

Publicerat

Anpassning för alla - hur anser lärare att de följer sitt uppdrag? : En kvalitativ studie kring lärares upplevelse av matematikundervisning, anpassning och läran

Bakgrund: Dagens lärare har i uppgift från regering och skolverket att följa de regler och lagar som tagits fram i läroplanen. Den läroplan som de...

Att fiska efter intressen : verksamhetspedagogers erfarenhet av samtal om identitet och tillhörighet med individer med intellektuell funktionsnedsättning.

Publicerat

Att fiska efter intressen : verksamhetspedagogers erfarenhet av samtal om identitet och tillhörighet med individer med intellektuell funktionsnedsättning.

Studier visar att individer med intellektuella funktionsnedsättningar har en längtan att söka sig till normala livsmönster; samt kunna leva som and...

Den verksamhetsförlagda utbildningens effekter. : En kvantitativ studie om den verksamhetsförlagda utbildningens påverkan på socialarbetarstudenternas KASAM, stress och coping

Publicerat

Den verksamhetsförlagda utbildningens effekter. : En kvantitativ studie om den verksamhetsförlagda utbildningens påverkan på socialarbetarstudenternas KASAM, stress och coping

Syftet med studien var att se om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) hade några effekter på socialarbetarstudenters KASAM (känsla av...

En studie om högläsningens förutsättningar i förskolans verksamhet

Publicerat

En studie om högläsningens förutsättningar i förskolans verksamhet

Bakgrund: Förskolan har sedan långt tillbaka haft uppdrag att vidga barns spåkliga kunkaper och kommunikation. Läroplanen formulerar flera...

Existentiella dimensioner i socialpedagogiskt välfärdsarbete med äldre människor

Publicerat

Existentiella dimensioner i socialpedagogiskt välfärdsarbete med äldre människor

Förskollärares perspektiv på och arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. : ”Vi är på en pedagogisk resa”

Publicerat

Förskollärares perspektiv på och arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. : ”Vi är på en pedagogisk resa”

Den tidigare forskning som finns om flerspråkiga barns språkutveckling kan berikas. Vi valde därför att studera området för att synliggöra...

Gemenskap i exkludering, en kvantitativ studie bland ungdomar i utsatta områden : Psykologisk känsla av gemenskap samt exkluderande mekanismer

Publicerat

Gemenskap i exkludering, en kvantitativ studie bland ungdomar i utsatta områden : Psykologisk känsla av gemenskap samt exkluderande mekanismer

Bilden av utsatta områden i Sverige och dess invånare är omfattande i dagens mediebrus. Inte sällan får ungdomar i dessa områden stå som...

”Jag kände mig inte som invandrare. När jag fick negativt kände jag mig som invandrare.” : En kvalitativ studie om ensamkommande afghaner som flytt till Frankrike efter negativt beslut i Sverige

Publicerat

”Jag kände mig inte som invandrare. När jag fick negativt kände jag mig som invandrare.” : En kvalitativ studie om ensamkommande afghaner som flytt till Frankrike efter negativt beslut i Sverige

I 30 år har det varit krig i Afghanistan och det är ett av världens fattigaste länder. Detta har lett till att många Afghaner valt att lämna landet...

"Jag tycker att man tar med egna värderingar väldigt mycket, eget... Egna åsikter om vad som är bäst [...]." : En kvalitativ intervjustudie om personalens uppfattningar om arbetet på bostad med särskild service

Publicerat

"Jag tycker att man tar med egna värderingar väldigt mycket, eget... Egna åsikter om vad som är bäst [...]." : En kvalitativ intervjustudie om personalens uppfattningar om arbetet på bostad med särskild service

Med utgångspunkt i LSS-lagen samt med rådande riktlinjer ifrån Socialstyrelsen, undersöker denna studie hur personal på Bostad med särskild service...

Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss : Änkors nyskapande av mellanmänskliga band

Publicerat

Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss : Änkors nyskapande av mellanmänskliga band

En stor del av svenska kvinnor över 60 år lever i ensamhushåll. Känsla av ensamhet har en negativ påverkan på äldres psykiska och fysiska hälsa och...

”Man vill inte anmäla för man vill inte att det ska vara sant”

Publicerat

”Man vill inte anmäla för man vill inte att det ska vara sant”

Bakgrund: I Sverige har alla som arbetar i förskolan en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett ba...

"Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo" : Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar

Publicerat

"Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo" : Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar

Metoo-kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som men...

"Missbrukare är ju män, kvinnor gör inte det" : En studie om bilden av den missbrukande kvinnan, samverkan och arbetsintegrerat lärande

Publicerat

"Missbrukare är ju män, kvinnor gör inte det" : En studie om bilden av den missbrukande kvinnan, samverkan och arbetsintegrerat lärande

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett perspektiv av arbetsintegrerat lärande (AIL) som vävs samman med olika teoretiska utgångspunkter och tidiga...

Perceptions of Mental Illness among Somali Immigrants in Uddevalla and the Challenges faced by Welfare Workers when addressing Mental Illness to Somali Immigrants

Publicerat

Perceptions of Mental Illness among Somali Immigrants in Uddevalla and the Challenges faced by Welfare Workers when addressing Mental Illness to Somali Immigrants

The purpose of this thesis was to explore Somali immigrants' perceptions of mental health and address the challenges that welfare workers encounter...

Programmeringsundervisning i den svenska grundskolan : Vad kan elever lära sig?

Publicerat

Programmeringsundervisning i den svenska grundskolan : Vad kan elever lära sig?

Mot bakgrund av de ökande kompetenskraven inom området teknik i den svenska grundskolan, har vi undersökt programmeringsundervisningens...

Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

Publicerat

Samverkan i skarpt läge : En studie om samverkan i ett Barnahus samrådsgrupp, där skyldigheter möter möjligheter

Bakgrund: Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar runt barn/unga och familj, då barn har farit eller riskerar att fara illa. Medverkand...

"Utan deras deltagande så blir det ingen soppa" : En kvalitativ studie om socialpedagogik i Svenska Kyrkans regi

Publicerat

"Utan deras deltagande så blir det ingen soppa" : En kvalitativ studie om socialpedagogik i Svenska Kyrkans regi

Socialpedagogik inom Svenska Kyrkans diakonala verksamheter är ett nästintill outforskat fält. Denna studies utgångspunkt är att undersöka hur...

"Vi springer in och ut" : En kvalitativ studie om NPM införandet i hemtjänsten

Publicerat

"Vi springer in och ut" : En kvalitativ studie om NPM införandet i hemtjänsten

The purpose of this study was to investigate and increase our understanding of what the New Public Management reform has resulted for the employees...

Att arbeta med oförenliga mål : En studie om vardagens etiska dilemman och målkonflikter på demensboenden, med särskilt fokus på äldreomsorgens nationella värdegrund

Publicerat

Att arbeta med oförenliga mål : En studie om vardagens etiska dilemman och målkonflikter på demensboenden, med särskilt fokus på äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial” gavs ut 2012 av Socialstyrelsen i syfte att implementera en gemensam värdegrund i...

Att vara (i) ett yrke : En studie om formell och informell utbildning för verksamhetsutveckling

Publicerat

Att vara (i) ett yrke : En studie om formell och informell utbildning för verksamhetsutveckling

Inledningen till studien tar sin utgångspunkt i ett perspektiv av Arbetsintegrerat lärande genom det socialpedagogiska programmet som har varit...

Blir man det man äger? : En studie om ungas konsumtion

Publicerat

Blir man det man äger? : En studie om ungas konsumtion

Studiens syfte är att undersöka unga konsumenters upplevelser och förhållningssätt gentemot sin egen konsumtion av modeartiklar i dagens samhälle. ...

Egen härd är guld värd : En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet

Publicerat

Egen härd är guld värd : En studie om individer med missbruks- och boendeproblematik med insats i form av beroendestöd i hemmet

This study aims to investigate how individuals with a combined substance abuse and housing problems describe their views on their addiction, their...

"För mig är det viktigt med lärande i skolan om man ska kunna bli något i framtiden ..." : En studie om några unga killar i en förort till Göteborg, med fokus på deras uppfattningar av villkor och förutsättningar för lärande i skolan

Publicerat

"För mig är det viktigt med lärande i skolan om man ska kunna bli något i framtiden ..." : En studie om några unga killar i en förort till Göteborg, med fokus på deras uppfattningar av villkor och förutsättningar för lärande i skolan

Min studie handlar om unga killars uppfattning om lärandets betydelse i skolan. Mitt valda ämne går att relatera till mitt intresse för frågor som...

Informativt - förståeligt - hanterbart : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare kan arbeta delaktighetsfrämjande med hjälp av välfärdsteknik?

Publicerat

Informativt - förståeligt - hanterbart : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare kan arbeta delaktighetsfrämjande med hjälp av välfärdsteknik?

Background: In 2014 the government appointed a national coordinator to strengthen and support social services in their work with social child and...

"... leksakslådorna har aldrig blivit bortplockade!" : Gemenskap mellan generationer – förutsättningar för ett gott åldrande

Publicerat

"... leksakslådorna har aldrig blivit bortplockade!" : Gemenskap mellan generationer – förutsättningar för ett gott åldrande

I forskning, rapporter och medier framgår att upplevd ensamhet är vanlig i gruppen äldre. Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende...

Man mår inte bra förrän man fått bekräftelse på att man gjort någonting bra" : - en studie om akademisk press bland gymnasietjejer.

Publicerat

Man mår inte bra förrän man fått bekräftelse på att man gjort någonting bra" : - en studie om akademisk press bland gymnasietjejer.

På grund av ökad psykisk ohälsa bland unga i samhället var studiens syfte att undersöka hur akademisk press påverkade gymnasietjejers psykiska häls...

"Som att skratta åt någons bilder..." : Elevers erfarenheter av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i mellanstadiet

Publicerat

"Som att skratta åt någons bilder..." : Elevers erfarenheter av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i mellanstadiet

Tidigare forskning talar om vikten av att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elever från tidiga åldrar, för att motverka psykisk ohälsa....

"Uppdraget tydliggörs" : En enkätstudie av fritidspedagogers attityder och upplevelser av det nya innehållet för fritidshemmet

Publicerat

"Uppdraget tydliggörs" : En enkätstudie av fritidspedagogers attityder och upplevelser av det nya innehållet för fritidshemmet

Bakgrund: Historiskt sett har fritidshemmet inte haft något eget kapitel i de olika läroplanerna som har tillämpats. Läroplanen för grundskolan,...

Utbildning för mig är allt : En kvalitativ studie om syriska föräldrars förhållningssätt till utbildning

Publicerat

Utbildning för mig är allt : En kvalitativ studie om syriska föräldrars förhållningssätt till utbildning

Syftet med studien är att undersöka syriska föräldrars förhållningssätt till utbildning och få en förståelse för hur de resonerar kring sina barns...

Vi kämpar för något, vi är förortssoldater : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av polisens agerande tiden före samt under upploppet i Kronogården

Publicerat

Vi kämpar för något, vi är förortssoldater : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av polisens agerande tiden före samt under upploppet i Kronogården

Vi kämpar för något, vi är förortssoldater. Det är ett alltmer förekommande fenomen att ungdomar i förorter runt om i Sverige samt internationellt...

Vikten att vara en bra boendecoach : En studie om hur personal på HVB-hem arbetar med empowerment och delaktighet för att förbereda ensamkommande ungdomar till ett självständigt liv.

Publicerat

Vikten att vara en bra boendecoach : En studie om hur personal på HVB-hem arbetar med empowerment och delaktighet för att förbereda ensamkommande ungdomar till ett självständigt liv.

Studien har i avsikt att undersöka hur personalen på HVB-hem arbetar för ensamkommande ungdomar och hur personalen förbereder dem för ett...